Liepājas pašvaldība aicina Liepājas un apkārtnes iedzīvotājus aktīvāk kļūt par viesģimenēm Liepājas bērnunama bērniem, uzņemot viņus savās ģimenēs ne tikai vasarā, bet arī nedēļas nogalēs, skolas brīvlaikos vai svētku dienās, arī apciemojot bērnus bērnunamā. Bērnunamā vasarā dzīvo 68 bērni no 2 līdz 19 gadiem, un ikviens no viņiem ilgojas pēc ģimenes siltuma. 

Liepājas Domes deputāti Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas sēdē, lemjot par papildus finansējuma nepieciešamību Liepājas bērnunamam sakarā ar bērnu skaita pieaugumu, pārrunāja arī iemeslus, kas kavē viesģimeņu statusa iegūšanu. Viesģimene ir pirmais solis bērna iepazīšanā, un ir bijuši vairāki gadījumi, kad viesģimene arī bērnu paņem aizbildniecībā. Lai atvieglotu viesģimenes statusa iegūšanu, deputāti nolēma aicināt pašvaldību izskatīt iespēju potenciālajām viesģimenēm apmaksāt psihologa pakalpojumu.

Kā informēja Liepājas pilsētas Bāriņtiesā, šogad viesģimenes statuss piešķirts trīs ģimenēm, 2011. gadā – 12 ģimenēm. Liepājas bērnunama bērniem katru vasaru ir iespēja viesoties arī viesģimenēs ārzemēs – šobrīd Amerikā dzīvo trīs bērni, bet augustā seši bērni, kuri pēc pedagogu vērtējuma to visvairāk pelnījuši, dosies pei viesģimenēm uz Zviedriju.

Viesošanās ģimenē bērnam palīdz gūt priekšstatu par ģimenes vērtībām, attiecībām, apgūt sociālās prasmes, kā arī attīstīt dažādas praktiskas iemaņas. Tā ir neatsverama pieredze gan pašam bērnam, gan arī viesģimenei.

Viesģimene ir laulātie vai persona, kas uz laiku uzņem savā dzīvesvietā bērnu aprūpes iestādē ievietotu bērnu, konaktējas ar bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietotu bērnu. Lai atvieglotu izšķiršanos par iespēju kādam bērnam piedāvāt iepazīt dzīvi ģimenē, iespējams konsultēties gan Liepājas Bāriņtiesā, gan Liepājas bērnunamā, kur pieejama informācija par bērniem, kuri labprāt pavadītu laiku viesģimenē.

Lai kļūtu par viesģimeni, bāriņtiesā jāiesniedz iesniegums par viesģimenes statusa piešķiršanu. Mēneša laikā bāriņtiesa izvērtē situāciju, kā arī informē par to, kādi dokumenti vēl iesniedzami. Kad viesģimenes statuss piešķirts, jādodas uz bērnunamu, lai kopīgi ar bērnunama darbiniekiem izšķirtos par to, tieši kuram bērnam kļūt par viesģimeni. Bāriņtiesa izvērtē laulāto vai personas motivāciju kļūt par viesģimeni, savstarpējās attiecības ģimenē un spējas aprūpēt bērnu; pārbauda un izvērtē laulāto vai personas sadzīves un materiālos apstākļus; pieprasa ģimenes ārsta atzinumu par laulāto vai personas veselības stāvokli; nosūta laulātos vai personu pie psihologa, lai saņemtu atzinumu par piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai; pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par laulātajiem vai personu.

Pašvaldība viesģimenei izmaksā pabalstu bērna uzturam, kā arī vajadzības gadījumā sniedz atbalstu un palīdzību radušos problēmu risināšanā.

Gunta Jākobsone,

sabiedrisko attiecību speciāliste,

m.t. 29106561

guntaj@dome.liepaja.lv

www.liepaja.lv

 

PASTĀSTI CITIEM: