Sociālais dienests informē, ka no 21. jūlija Sociālās palīdzības daļas filiālē Krūmu ielā 41/43 tehnisku iemeslu dēļ iedzīvotāju pieņemšana uz laiku pārtraukta. Jaunliepājas iedzīvotāji var vērsties pēc sociālās palīdzības, iesniegt dokumentus sociālās palīdzības pieprasīšanai, kā arī saņemt informāciju sociālās palīdzības jautājumos Sociālajā dienestā, Veidenbauma ielā3. Klientu konsultanta tālrunis 63489655

Sociālais dienests arī atgādina Liepājas iedzīvotājiem, ka no šā gada 1. janvāra veiktas būtiskas izmaiņas pilsētas saistošajos noteikumos par iedzīvotāju maznodrošinātā statusa noteikšanu, kā arī pabalstu piešķiršanu dzīvokļa un veselības izdevumu segšanai. Grozījumu mērķis ir paplašināt to personu loku, kas var pieprasīt un saņemt pašvaldības sociālo palīdzību.


Veselības aprūpes pabalstu līdz 75 eiro var saņemt par zobu labošanu un protezēšanu, ārstniecības personas nozīmētu medikamentu iegādi, pacienta iemaksu vai līdzmaksājumu par veselības aprūpes pakalpojumu pie ģimenes ārsta, ārsta speciālista vai sertificētā ārstniecības iestādē, konsultācijām un ārstēšanu pie ārsta speciālista, briļļu iegādi ar ārsta speciālista nozīmējumu. Pabalstu var saņemt reizi gadā visa gada garumā.
Izmaiņas veiktas arī dzīvokļa pabalsta apmēra noteikšanā. Tā kā būtiski palielinājušies izdevumi par mājokli (elektroenerģijas cena, gāzes cena, apsaimniekošanas maksa – nosiltinātajās dzīvojamās ēkās), arī maksimālais dzīvokļa pabalsta apmērs palielināts līdz 500 eiro kalendārajā gadā.
Informācijai
Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz: 230 eiro ģimenei, kurā vismaz viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir persona darbspējīgā vecumā; 270 eiro ģimenei, kurā vecāks vai likumiskais pārstāvis viens audzina vienu vai vairākus bērnus; 270 eiro ģimenei, kurā ir personas ar invaliditāti vai neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgā vecumā; 330 eiro atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, kas nesastāv laulībā. Personai tāpat kā līdz šim ir jābūt reģistrētai Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbniekam, bet deklarācijā jānorāda ģimenes (personas) ieņēmumi no saimnieciskās vai profesionālās darbības par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem vai par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.
Maznodrošinātām personām ir tiesības saņemt: dzīvokļa pabalstu, ja Liepājas pilsētā dzīvesvieta deklarēta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus un nav spēkā kāds no kritērijiem, ko nosaka saistošie noteikumi „Par dzīvokļa pabalstu”; nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 70% apmērā; pirmskolas izglītības iestādēs ēdināšanas maksas atvieglojumus 50% apmērā; ēdināšanas maksas atvieglojumus vispārizglītojošajās skolās 100% apmērā (brīvpusdienas);
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā; valsts nodrošināto juridisko palīdzību.

Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja vidējie ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro un tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi vai īpašums, izņemot: nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas; bērna nekustamo īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumus kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties; dzīvokļa vai mājas iekārtu, apģērbu, sadzīves priekšmetus; iesniedzējam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem piederošu nekustamo īpašumu vai tā daļu, uz kuru ir vērsta piedziņa pēc izpildu dokumentiem vai rīcība ar to ir aprobežota ar tiesas lēmumu un šāds aprobežojums ir reģistrēts zemesgrāmatā; vienu daudzbērnu ģimenei vai ģimenei, kurā ir persona ar invaliditāti, piederošu transportlīdzekli, kas ģimenes locekļa īpašumā ir reģistrēts vismaz 12 mēnešus pirms trūcīgas ģimenes (personas) statusa pieprasīšanas; tā nav noslēgusi uztura līgumu; tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījumā.
Garantētais minimālais ienākumu līmenis ir 49,80 eiro mēnesī.
Trūcīgas personas var saņemt visus iepriekš minētos pabalstus un ir atbrīvotas arī no pacienta iemaksas, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus.

Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
m.t. 29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
guntaj@liepsd.lv
www.liepaja.lv

 

PASTĀSTI CITIEM: