Pilsētas domes sēdē 16.aprīlī deputāti pieņēma lēmumu veikt grozījumus Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos “Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”, kas paredz, ka turpmāk Sociālais dienests piedāvās jaunus sociālos pakalpojumu veidus. Saistošie noteikumi nosaka Liepājas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu veidus, precizē to pieprasīšanas, saņemšanas un samaksas kārtību.

Kā zināms, kopš pērnās gadu mijas Flotes ielā 7 jau darbojas zemāka līmeņa nakts patversme, kas uzņem arī iereibušas personas. Noteikts, ka zemākā līmeņa nakts patversmes pakalpojums ir īslaicīgs un to var saņemt personas bez noteiktas dzīves vietas, kuras pēdējā deklarētā dzīves vieta ir Liepājas pilsētā vai krīzes situācijā nonākusi persona. Personai, kura zemākā līmeņa patversmē vērsīsies atkārtoti, jāiesniedz izziņa no Plaušu slimību un tuberkulozes ambulatoro pacientu aprūpes kabineta.
Savukārt Nakts patversmē, izvērtējot personas sociālo situāciju, atsevišķos gadījumos var piešķirt pakalpojumu arī tad, ja personas ienākumi pārsniedz līdz šim noteikto minimālo ienākumu līmeni. Šiem klientiem, sākot ar sesto uzturēšanās dienu patversmē, jāmaksā līdzdalības maksu 1% dienā no iepriekšējā mēnesī gūtajiem ienākumiem.
No maija liepājniekiem tiks piedāvāts jauns sociālais pakalpojums, ko veiks ģimenes asistents, kura darbu apmaksās pašvaldība. Ģimenes asistents nodrošinās ģimenēm ar bērniem atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.
Ģimenes asistenta pakalpojumu līdz 10 stundām nedēļā ir tiesības saņemt ģimenes, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē; līdz 15 stundām nedēļā ģimenes, kurās vismaz viens no vecākiem ir persona ar garīga rakstura traucējumiem un kurai ir nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, bērnu audzināšanā un aprūpē.
Ģimenes asistenta pakalpojumu piešķir, ja Sociālā dienesta sociālais darbinieks ir sniedzis atzinumu par ģimenes asistenta pakalpojuma nepieciešamību, uz laiku līdz 12 mēnešiem. Ģimenei, kura aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt.
Vienlaikus noteikumos precizēti atsevišķu sociālo pakalpojumu saņemšanas kritēriji saistībā ar minimālās algas paaugstināšanu, paplašinot to personu loku, kuriem ir tiesības saņemt sociālos pakalpojumus. Noteikts, kādos gadījumos sociālo pakalpojumu sniegšanu var pārtraukt.
Saistošie noteikumi paredz:
1) vienotu ienākumu līmeni – 340 eiro mēnesī uz personu, lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem ( līdz šim – 320,15 eiro);
2) Palielināt ienākumu līmeni ģimenei līdz 400 eiro (līdz šim 320 eiro) uz katru personu ģimenē, lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam ar invaliditāti.
3) Noteikt, kādos gadījumos pārtrauc sniegt Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem pakalpojumu.
4) Vecākus var atbrīvot no samaksas par bērnam sniegtu atbalsta grupas pakalpojumu, ja vecāki aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, kuras bijušas par pamatu bērna ievietošanai atbalsta grupā
Grozījumi saistošajos noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas „Latvijas Vēstnesī”.

Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
m.t. 29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
guntaj@liepsd.lv
www.liepaja.lv

PASTĀSTI CITIEM: