10. sociālā darba konferences  “Sociālā darba aktualitātes”  – Personu ar invaliditāti integrācija sabiedrībā: tiesības un iespējas
DARBA KĀRTĪBA
2016. gada 19. FEBRUĀRĪ plkst. 11:00
(Reģistrācija no plkst. 10-00 4.stāva zāle)

KONFERENCES ATKLĀŠANA
Anita LĪDAKA – LiepU IZI direktore, pedagoģijas doktore, profesore
Svetlana LANKA – LiepU IZI Sociālā darba un pētniecības centra vadītāja
Ieva OZOLA – Liepājas Universitātes zinātnes prorektore
Karina KORNA – Labklājības ministrijas Parlamentārā sekretāre
Iveta BARTKEVIČA – Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta vadītāja
Visvaldis GŪTMANIS – Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” direktors
Andris JAUNSLEINIS – Pašvaldību savienības priekšsēdis
Iveta ĪVĀNE – Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā

PLENĀRSĒDE

Projekta „Kurzeme visiem” īstenošana – Inga KALNIŅA, Kurzemes plānošanas reģiona Projekta vadītāja

Esošās un iespējamās problēmas deinstitucionalizācijas procesa laikā darbā ar personām ar invaliditāti. Liepājas pilsētas pašvaldības policijas viedoklis. – Uldis NOVICKIS, Liepājas pilsētas domes Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks

Sociālā pedagoga darba mērķa grupa – bērni ar īpašām vajadzībām – Dace LIEPA, Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību jautājumos

Personu ar invaliditāti iespējas mācīties vispārējās izglītības iestādēs – Inese STEPKO
Liepājas Iekļaujošās izglītības centra vadītāja

Inovatīvi risinājumi rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā pusaudžiem Valsts pētījumu programma „INOSOCTEREHI” – Dina BETHERE, Liepājas Universitātes asociētā profesore

Neformālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – Mārtiņš MAMIS, Biedrības „Radi Vidi Pats” valdes loceklis

13:00-14:00 PĀRTRAUKUMS
14:00-15:00 Universālā dizaina ieviešana Latvijā – Andis DZĒRVE, Liepājas Neredzīgo biedrības brīvprātīgais

Cilvēku ar dzirdes traucējumiem problēmas sabiedrībā – Guntars Jurševskis, Latvijas Nedzirdīgo savienības Rehabilitācijas centra sociālais rehabilitētājs, Kuldīga

Aktualitātes LR Saeimas Sociālajā un darba lietu komisijā – Aija BARČA, LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja

Darbs grupās
15:00-16:00

16-00 Deinstitucionalizācijas procesi Eiropā un Latvijā – zāle
Personu ar invaliditāti iespējas mācīties vispārējās izglītības iestādēs – 225.aud.
Valsts un pašvaldības iestāžu pieejamība personām ar invaliditāti – 221.aud.
Valsts atbalsts personām ar invaliditāti – 224.aud.
Pašvaldību atbalsts personām ar invaliditāti – 203.aud.
Sociālais darbs ar personām ar invaliditāti – 227.aud.

Konferences noslēgums, apliecību izsniegšana

PASTĀSTI CITIEM: