KPR_ESF_1000

25. februārī Domes sēdē pieņemts lēmums par Liepājas pilsētas pašvaldības Deinstitucionalizācijas (DI) vadības darba grupas izveidošanu, kas nodrošinās Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta “Kurzeme visiem” DI procesu vadību un pieņems lēmumus, veicinot kvalitatīvu un daudzveidīgu sociālo pakalpojumu attīstību Liepājas pilsētā.

 

Projekta mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
Ņemot vērā Liepājas pilsētas domes 2015.gada 24.septembra lēmumu Nr.436 “Par dalību Kurzemes plānošanas reģiona projektā “Kurzeme visiem”, bija nepieciešams izveidot Pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupu. DI grupa tika veidota, lai mērķtiecīgi plānotu, īstenotu un uzraudzītu deinstitucionalizācijas vadību pašvaldības līmenī. Pašvaldības DI vadības grupas galvenais uzdevums būs nodrošināt vispārēju projekta vadību ievērojot normatīvos aktus, veikt DI vadību pilsētā plānojot jaunus sociālos pakalpojumus, piedalīties reģiona DI plāna izstrādē, informējot mērķa grupas, ieviešot jaunus pakalpojumus utt.
Pašvaldības DI vadības grupas funkcijas būs: nodrošināt mērķtiecīgu DI plānošanu, īstenošanu un uzraudzību pašvaldības līmenī un nodrošināt iesaistīto pušu sadarbību DI procesa īstenošanā. Darba grupa nodrošinās projekta ieviešanā Liepājas pašvaldības teritorijā, sagatavos un sniegs Kurzemes plānošanas reģionam informāciju par infrastruktūras objektiem, pašvaldībā esošajiem un plānotajiem pakalpojumiem un pieprasījumu pēc tiem, nodrošinās DI pamatprincipu ievērošanu sabiedrībā balstītu pakalpojumu plānošanā un sniegšanā, organizēs jaunu sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidi, organizēs pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Kurzemes reģiona DI plānam, pārraudzīs personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošanas un pakalpojumu sniegšanas procesa īstenošanu pašvaldības līmenī, veicinās vietējās sabiedrības izpratni par projekta mērķa grupām, informējot par to vajadzībām un iespējām un iesaistot mērķa grupas pašvaldības kopienas aktivitātēs, sadarboties ar reģiona DI vadības grupu.
Deputāti nolēma izveidot Liepājas pilsētas pašvaldības DI vadības darba grupu šādā sastāvā:
Darba grupas vadītājs Helvijs Valcis, Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas priekšsēdētājs, darba grupā strādās
Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta,
Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem, Bērnunama,
Liepājas speciālās internātpamatskolas,
Liepājas pilsētas domes Attīstības pārvaldes,
Valsts sociālā aprūpes centra “Kurzeme” Liepājas filiāles,
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Piejūras slimnīca”,
Liepājas Neredzīgo biedrības,
Liepājas Diakonijas centra, Biedrības “Dižvanagi”,
Biedrības “Cerība.Ticība.Mīlestība.” un
Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrības “Estere” pārstāvji.
Nolemts arī pilnvarot Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunāru Ansiņu parakstīt sadarbības līgumā “Par dalību Kurzemes plānošanas reģiona projektā “Kurzeme visiem” un deinstitucionalizācijas īstenošanā Kurzemes reģionā”.
Projektu “Kurzeme visiem” realizē Kurzemes plānošanas reģions ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu un valsts budžeta līdzfinansējumu. Projekta īstenošanā iesaistīti 22 sadarbības partneri: 19 Kurzemes reģiona pašvaldības, 1 valsts sociālās aprūpes centrs un 4 bērnu aprūpes iestādes.

PASTĀSTI CITIEM: