Liepājas domē apstiprināti jauni saistošie noteikumi “Par apbedīšanas pabalstu”, jo Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos ”Liepājas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” atzīti par spēku zaudējušiem līdzšinējie saistošie noteikumi “Par apbedīšanas pabalstu”.


Noteikumi paredz nodrošināt apbedīšanas pabalstu arī personām, kuras uzņēmušās apbedīšanu, ja mirusi persona, par kuras apbedīšanu piešķirtā valsts apbedīšanas pabalsta apmērs ir mazāks par pašvaldības noteiktā apbedīšanas pabalsta apmēru, izmaksājot pabalsta starpību.
Saistošie noteikumi paredz, ka apbedīšanas pabalstu ir tiesības saņemt personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā un par šo personu nav tiesību saņemt valsts apbedīšanas pabalstu; kā arī ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, un par šo personu piešķirtā valsts apbedīšanas pabalsta apmērs ir mazāks par pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalsta apmēru.
Apbedīšanas pabalsta apmērs noteikts līdz 300 eiro, bet gadījumā, ja ir piešķirts valsts apbedīšanas pabalsts, pašvaldības apbedīšanas pabalstu piešķir atbilstoši starpībai starp pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalsta apmēru un valsts piešķirto apbedīšanas pabalstu.
Saistošajos noteikumos noteikta pabalsta pieprasīšanas un izmaksas kārtība. Apbedīšanas pabalsta izmaksai Sociālā dienesta 2016.gada budžetā ir paredzēti 10 000 eiro.

Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
m.t. 29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
guntaj@liepsd.lv
www.liepaja.lv

PASTĀSTI CITIEM: