Veikti grozījumi Domes saistošajos noteikumos “Par dzīvokļa pabalstu”, kas tagad dod iespēju pašvaldībai vairāk palīdzēt krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm vai personām, daļēji kompensējot izdevumus par mājokli.
Noteikumi paredz vairākus atvieglojumus saistībā ar prasībām par dzīvesvietas deklarēšanu. Līdz šim bija noteikts, ka dzīvokļa pabalsta saņemšanai personai jābūt deklarētai dzīvesvietai Liepājas pilsētā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, ko plānots atcelt. Lai nodrošinātu iespēju saņemt dzīvokļa pabalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, paredzēts, ka dzīvokļa pabalstu var pieprasīt Liepājas pilsētā deklarēta persona par dzīvokli, kas ir dzīvokļa pabalsta pieprasītāja un kopā ar viņu dzīvojošo personu pamata dzīvesvieta. Ja kāds no ģimenes locekļiem nebūs deklarēts dzīvoklī, par kuru pieprasīts pabasts, šo jautājumu personai noteiktā laikā būs jāsakārto atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likumā noteiktajam pienākumam personai mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu adresē, kurā tā faktiski dzīvo.
Nekustamā īpašuma īpašniekam vairs nav jāuzrāda zemesgrāmatu apliecība, jo Liepājas pilsētas domes Sociālajam dienestam ir pieejama informācija no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas. Noteikumos precizēta norma par dokumentu uzrādīšanu nekustamā īpašuma valdījuma gadījumā.
Dzīvokļa pabalstu nepiešķirs, ja Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti konstatēs, ka persona dzīvoklī, par kuru pieprasīts dzīvokļa pabalsts, nedzīvo.
Dzīvokļa pabalstu nevarēs saņemt, ja pabalsta pieprasītājs vai kāda no kopā ar viņu dzīvojošām personām, par kurām pieprasīts dzīvokļa pabalsts, pēdējo trīs gadu laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas sev piederošo nekustamo īpašumu uzdāvinājusi citai personai. Izņēmums būs dāvinātais vienīgais nekustamais īpašums, kurā persona turpina dzīvot, vai nekustamais īpašums uzdāvināts pirmās vai otrās pakāpes radiniekam.
Dzīvokļa pabalsta aprēķinā tiks iekļauti arī izdevumi par piegulošās teritorijas kopšanu viendzīvokļu dzīvojamās mājas īpašniekiem, kas līdz šim nebija paredzēts. Daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās dzīvojošie liepājnieki šo atbalstu jau saņēma, jo apsaimniekošanas izdevumos ietilpst arī izdevumi par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un tai piesaistītā zemes gabala sanitāro kopšanu.
Lai nodrošinātu dzīvokļa pabalsta izmaksu 2016.gadā sakarā ar to, ka tiek paplašināts dzīvokļa pabalsta saņēmēju loks, provizoriski dzīvokļa pabalsta izmaksai papildus būs nepieciešami 170 000 euro. Tāpēc Sociālais dienests ir lūdzis 2015.gadā neizlietotos līdzekļus dzīvokļa pabalstam pārcelt uz 2016.gada budžetu par kopējo summu 198 709 eiro.
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
m.t. 29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
guntaj@liepsd.lv
www.liepaja.lv

PASTĀSTI CITIEM: