KPR_ESF_1000

Kurzemes pašvaldību Sociālajos dienestos, arī Liepājā turpinās bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, kā arī pieaugušo ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem noteikta I vai II grupas invaliditāte, pieteikumu pieņemšana individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei.

Pamatojoties uz atbalsta plānos rekomendēto, līdz 2022. gada beigām projekta ietvaros tiks apmaksāti un būs iespēja saņemt šādus pakalpojumus:
• bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti – četrus no individuālā atbalsta plānā rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes;
• bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem – divus no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās;
• pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un I vai II grupas invaliditāti – atbalsta plānā rekomendētus sabiedrībā balstītos pakalpojumus vismaz 2 gadus:
o aprūpe mājās;
o dienas aprūpes centrs;
o specializētās darbnīcas;
o grupu dzīvokļi;
o īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
o speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;
o atbalsta grupas un grupu nodarbības.
Pakalpojumu izmaksas tiks segtas projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kas tiek īstenots Kurzemē kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas procesa ar mērķi ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma palīdzību.
Personu vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi veiks īpaši apmācīti sociālie darbinieki pēc noteiktas metodikas, sadarbībā ar speciālistiem, kuri tiks piesaistīti atbilstoši izvērtējamās personas vecumam un vajadzībām. Ar pilngadīgām personām, kurām ir garīga rakstura traucējumi un I vai II grupas invaliditāti strādās sociālais darbinieks, psihiatrs un ergoterapeits, savukārt ar bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi un invaliditāte, kā arī viņu vecākiem, strādās sociālais darbinieks, psihologs, fizioterapeits vai ergoterapeits.

Lai pieteiktos individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei, Liepājā deklarētas personas aicinātas vērsties Liepājas pilsētas Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, Eduarda Veidenbauma iela 3, 216.kabinetā pie vadītājas. Tālr. 63489668

PiesakiesIzvertesanaiKurzeme

PASTĀSTI CITIEM: