logo_ansamblis_krasains

19.septembrī ar apliecību izsniegšanu noslēdzās kursi, kuros kopš šā gada 11.maija Sociālā dienesta 20 sociālā darba speciālisti piedalījās sešās grupas supervīzijas sesijās Latvijas Kristīgās akadēmijas Mūžizglītības nodaļas vadītājas, supervizores Daces Dolaces vadībā un pilnveidoja savu profesionālo kompetenci darbā ar klientiem.


Nodarbības notika Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr. 9.2.1.1/15/I/001 ietvaros. Projekta mērķis ir paaugstināt Sociāla dienestu darba efektivitāti un pilnveidot sociālā darba speciālistu profesionālo kompetenci. Grupas supervīzija ir atbalsta process, lai risinātu ar darbu saistītus jautājumus, kas svarīgi visiem grupas dalībniekiem, mācītos viens no otra pieredzes, pilnveidotu savu un kopējo speciālistu profesionalitāti.
Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests iesaistījās Labklājības ministrijas projektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr. 9.2.1.1/15/I/001, kura ietvaros viena no atbalstāmajām darbībām ir kompensācija pašvaldībām 50 procentu apmērā par sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveidi- dalību supervīzijā, kura notika no 11.maija līdz 19.septembrim.
Projekts tiek īstenots programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” ietvaros.
Grupas supervīzijas dalībnieki atzīst, ka guvuši daudz jaunu un vērtīgu atziņu, kuras noderēs darbā ar klientiem.
Kristīna ŠARIPO, Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja: “Svarīgi, ka lektore bija ar lielu pieredzi, varējām viņai uzticēties, viņa ar savu skatu “no malas” sniedza mums daudz noderīgu padomu un ieteikumu darbam ar klientiem. Uz jebkuru jautājumu viņa sniedza atbildi no trīs aspektiem: no savas pieredzes, izmantojot kristīgās atziņas un pasaules pieredzi. Viņa mūs ievirzīja, rosināja domāt, lai labāk saprastu sevi un savus kolēģus. Tagad zinām, ka neesam vienīgie ar savām problēmām, tās ir līdzīgas sociālajiem darbiniekiem Latvijā un visā pasaulē”.
Baiba JUHNO, Sociālo pakalpojumu daļas sociālā darbiniece: “Lektore mums deva daudz labu padomu un domu graudu saskarsmē ar cilvēkiem – kā savaldīt dusmas, lai tiktu ar sevi galā un no tā neciestu mūsu klienti”.
Dace ŠTRAUBE, Sociālo pakalpojumu daļas sociālā darbiniece: “Piedalījos supervīzijā pirmo reizi. Mums ļoti laimējās ar lektori, kurai ir arī kristīga izpratne par sociālo darbu. Viņa savu kristīgo vērtību sistēmu spēja savienot ar mūsu darbu, liekot mums savādāk paskatīties uz lietām, ielūkoties sevī. Guvu daudz jaunu atziņu, par kurām ikdienā nebūtu aizdomājusies. Tagad labāk saprotu sevi un ar lielāku sapratni spēju paskatīties uz apkārtējo pasauli”.
Santa VECBAŠTIKA, Sociālās dzīvojamās mājas vadītāja: “Šajā supervīzijā bija iespēja no cita skatu punkta un ar citu redzējumu paskatīties uz mūsu darbu. Mums bija ļoti interesanta domu un viedokļu apmaiņa. Tā kā kursos piedalījāmies dažāda līmeņa darbinieki, varējām aplūkot vienu problēmu gan no vadītāja, gan sociālā darbinieka viedokļa. Dace DOLACE bija ļoti cilvēciska un dzīves gudra lektore!”
Informācijai:
Fonds: Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Vadošā iestāde: Labklājības ministrija
Programma: „Izaugsme un nodarbinātība”
Galvenās aktivitātes: grupas supervīzija 6 sesijās Sociālā dienesta 20 sociālā darba speciālistiem
Projekta kopējās izmaksas: 1860,00 EUR, no kurām 50 % segs Eiropas Sociālais fonds.
Projekta īstenošanas laiks: 11.05.2016. – 31.12.2016.
Kontaktinformācija: Santa ALTĀNE, Sociālā dienesta direktores vietniece
santa.altane@liepsd.lv, t.63489663
.

Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
m.t. 29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
guntaj@liepsd.lv
www.liepaja.lv

PASTĀSTI CITIEM: