Ar 2017.gada 5.janvāri stājas spēkā Liepājas pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošie noteikumi Nr.25 “Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem”. Minētie noteikumi paredz, ka tās personas, kuras Liepājas pilsētas bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju un nodibinājusi aizgādnību un kuras deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pašvaldībā, reizi mēnesī saņems pabalstu.


Pabalsta apmērs mēnesī par vienu aizgādnībā esošu personu ir 40 euro vai 20 euro, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo institūcijā vai atrodas ārstniecības iestādē.
Pabalsta saņemšanai aizgādnim ir jāierodas Liepājas pilsētas domes Sociālā dienestā, E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā, Sociālo pakalpojumu daļā 217.kabinetā, klientu pieņemšanas laikos: pirmdienās no 14.00 līdz 17.00, otrdienās no 9.00 līdz 12.00, ceturtdienās no 15.00 līdz 18.00, piektdienās no 14.00 līdz 16.00, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un jāiesniedz iesniegums par pabalsta piešķiršanu.
Kontakttālrunis uzziņām 634 89668; 634 89671.

PASTĀSTI CITIEM: