Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests” pirmajā, mutiskajā nomas tiesību izsolē nodod iznomāšanai nedzīvojamās telpas Viršu ielā 9/11, Liepājā, 61,5 m2 platībā (tirdzniecības telpu grupa Nr.1- Nr.7), kadastra numurs 1700 002 0353 (turpmāk – nomas objekts).

Telpu lietošanas mērķis: pārtikas veikals. Maksimālais iznomāšanas termiņš 5 gadi. Nomas objekta nosacītā izsoles sākumcena ir 1,77 EUR /m2 (bez PVN) mēnesī (kopā 108,86 EUR/mēnesī). Nomas objektu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālruni 63488430. Pieteikumu nomas tiesību izsolei var iesniegt Sociālajā dienestā, E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā, 211.telpā, no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 2017.gada 9.maijam, plkst.15:00. Izsole notiks Sociālajā dienestā, E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā, 311.telpā, 2017.gada 10.maijā plkst.14:00.

Izsoles noteikumi

PASTĀSTI CITIEM: