Garantēto minimālo ienākumu līmeni (GMI) bērniem no trūcīgām ģimenēm Liepājas pašvaldībā plānots paaugstināt līdz 70 eiro mēnesī līdzšinējo 49,80 eiro vietā. Šādu Domes saistošo noteikumu projektu atbalstījuši deputāti Domes Pastāvīgās sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas sēdē 6.aprīlī, tas vēl jāapstiprina Domes sēdē 13. aprīlī.

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, pašvaldībai ir pienākums izmaksāt pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai trūcīgajām ģimenēm, kuru ienākumi nesasniedz šo minimālo līmeni. Minimālo ienākumu apmēru katru gadu nosaka Ministru kabinets saistībā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu.
Šobrīd valsts noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis personai ir 49,80 eiro mēnesī.
Likumdošanā arī paredzēts, ka pašvaldība ir tiesīga noteikt citu garantēto minimālo ienākumu līmeni dažādām iedzīvotāju grupām, piemēram, bērniem.
Lai palielinātu materiālo atbalstu trūcīgām ģimenēm ar bērniem Liepājā, kurām ir viszemākie ienākumi, bija nepieciešams palielināt garantēto minimālo ienākumu līmeni bērnam. Saistošo noteikumu projekts nosaka, ka garantētais minimālais ienākumu līmenis bērnam Liepājā turpmāk varētu būt 70 eiro mēnesī. Tas varētu uzlabot materiālo situāciju aptuveni 100 bērniem no trūcīgām ģimenēm, kurām ienākumu nav vai tie ir mazāki par garantēto minimālo ienākumu līmeni valstī.

Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
m.t. 29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
guntaj@liepsd.lv
www.liepaja.lv

PASTĀSTI CITIEM: