Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests ir iesaistījies Eiropas Sociālā fonda un Labklājības ministrijas projektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (Nr. 9.2.1.1/15/I/001), kura ietvaros viena no atbalstāmajām darbībām ir kompensācija pašvaldībām 70 procentu apmērā par sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveidi- dalību apmācībās un supervīzijā.


Projekts tiek īstenots programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” ietvaros.
2017.gada 18.oktobrī Sociālais dienests noslēdza līgumu Nr.97/23-2 ar psihoterapeiti Vinetu ŠPLĪTI par 17 sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides pakalpojumiem, veicot grupas supervīziju, laika posmā no 2017.gada 26.oktobra līdz 2017.gada 7.decembrim.
Sociālā darba speciālisti apmeklēs grupas supervīziju, piedaloties sešās grupas supervīzijas sesijās, kuras notiks Sociālajā dienestā (adresē: E.Veidenbauma iela 3, Liepāja) 26.oktobrī, 2.novembrī, 9.novembrī, 16.novembrī, 30.novembrī un 7.decembrī.

Kontaktinformācija: Santa ALTĀNE, Sociālā dienesta direktores vietniece
santa.altane@liepaja.lv , t. 63489663

PASTĀSTI CITIEM: