23. novembrī Sociālajā dienestā viesojās Liepājas domes deputāti no Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas, kuri pieņem atbildīgus lēmumus par palīdzību un atbalstu tiem liepājniekiem, kuriem klājas grūti. Vizītes mērķis bija iepazīties ar Sociālā dienesta plašo darba lauku un veicamajiem uzdevumiem. Sociālā dienesta uzaicinājumam bija atsaukušies trīs deputāti – Helvijs Valcis, Vilnis Vitkovskis un Gints Ročāns.


Sociālā dienesta direktore Iveta Bartkeviča sniedza vispārēju ieskatu par Sociālā dienesta uzbūvi, veicamajiem uzdevumiem, institūcijām.
Ar Sociālās palīdzības daļas darbu iepazīstināja daļas vadītāja Dace Lagzdiņa, par Sociālo pakalpojumu daļas funkcijām un pienākumiem pastāstīja daļas vadītājas vietniece Kristīna Šaripo, par Ģimenes atbalsta daļas plašo darba lauku prezentāciju bija sagatavojusi daļas vadītāja Anita Segliņa. Tika pārrunāta sadarbība ar dažādām iestādēm un institūcijām, īpaši – ar izglītības iestādēm savlaicīgā informācijas apmaiņā par problēmām ar bērniem.
Deputāti tikšanās noslēgumā atzina, ka Sociālajam dienestam būs arvien lielāka loma, lai palīdzētu un atbalstītu tos liepājniekus, kuri nonākuši krīzes situācijā un kuriem pašiem nepietiek spēka un gudrības, lai no tās izkļūtu.

PASTĀSTI CITIEM: