Kurzemes NVO atbalsta centrs līdz 30.03.2018. no Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem pieņem projektu pieteikumus konkursā “Iesaisties Kurzemē!” 3 atbalstāmajās darbības jomās – “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas”, “Starpkultūru dialogs” un “Mazākumtautību NVO atbalsts”.


Informatīvie semināri par konkursu notiks Talsos, Liepājā un Ventspilī (pieteikšanās semināriem šeit):
• Talsos 08.03.2018. plkst 10:00 kino “Auseklis” 2.stāvā
• Liepājā 12.03.2018. plkst. 11:00. Liepājas jauniešu māja, Kungu ielā 24
• Ventspilī 12.03.2018. plkst. 15:00. Ventspils jauniešu mājā, Kuldīgas ielā 13
Viena projekta maksimālais finansējums ir līdz 1600EUR. Projektu aktivitāšu īstenošanu var plānot no 01.05.2018. līdz 25.11.2018. Šogad projektu pieteikumus var iesniegt, tos vienkārši iesūtot e-pastā konkursi@kurzemesnvo.lv līdz 30.marta plkst. 10:00 no rīta! Dokumenti nav jādrukā, jāparaksta un jāskanē vai jāiesniedz klātienē – vairāk lasiet konkursa nolikumā!
Visa informācija par konkursu pieejama www.kurzemesnvo.lv
ATBALSTĀMĀS PROJEKTU AKTIVITĀTES:
Jomā „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas” tiks atbalstīti projekti, kuru aktivitātes palīdz sasniegt Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi* un ir vērstas uz:
• Latvijas cilvēku talantu, izcilību, uzņēmīguma un sasniegumu apzināšanu un iedvesmošanos no tiem;
• paaudžu saikņu stiprināšanu, bērniem un jauniešiem uzņemoties līdzvērtīgu iniciatīvu un atbildību;
• Latvijas valstiskuma veidošanu, attīstību un saglabāšanu, t.sk. vēstures izpēti un tās rezultātu mūsdienīgu pasniegšanu/izplatīšanu savā apkaimē. Piemēram:
o veicina patriotisma un piederības izjūtu Latvijai (novadam/pilsētai/pagastam);
o veicina iedzīvotājos zināšanas un izpratni par Latvijas valsts veidošanos, dibināšanu un attīstību līdz mūsdienām, t.sk., saistītajiem nozīmīgākajiem notikumiem;
o veicina sabiedrības iniciatīvas un līdzdalību savas apkaimes dzīves uzlabošanā;
o veicina iedzīvotāju zināšanas un izpratni par valsts/pašvaldības pārvaldi, līdzdalības iespējām un to nozīmi;
o veicina iedzīvotāju līdzdalību vēlēšanās, valsts/pašvaldības darba procesos;
o citas atbilstīgas aktivitātes.
*Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķis ir „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību”. Plašāka informācija un iedvesma simtgades sagaidīšanai http://www.lv100.lv/programma
Jomā „Starpkultūru dialogs” tiks atbalstīti projekti, kuru aktivitātes vērstas uz:
• savstarpējas izpratnes veidošanu Kurzemē starp/par dažādu tautību, kultūru pārstāvjiem.
• stereotipu mazināšanu Kurzemē par dažādām kultūrām, tautībām, to pārstāvjiem.
Jomā “Mazākumtautību NVO atbalsts” tiks atbalstīti projekti, kuru aktivitātes vērstas uz:
• Latvijas mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību;
• Latvijas mazākumtautību radošo kolektīvu darbību;
• Latvijas mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību;
• Latvijas mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību;
• Latvijas romu kopienas kultūras identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu;
• Latvijas romu kopienas integrāciju un līdzdalību, sekmējot sadarbību starp romu kopienu un pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem, ņemot vērā Latvijas romu integrācijas politikas pasākumu kopumu.
Projektu ietvaros nevar tikt īstenoti:
• ideoloģiska, politiska, militāra vai reliģiska satura pasākumi;
• amatieru un profesionālā sporta pasākumi (izņemot, ja pasākums ir kā līdzeklis mērķa sasniegšanai);
• pasākumi, kas daļēji tiek finansēti citu projektu ietvaros.

Visa informācija pieejama www.kurzemesnvo.lv

Inese Siliņa
Kurzemes NVO atbalsta centrs priekšsēdētāja
tel.29811722, inese@kurzemesnvo.lv

PASTĀSTI CITIEM: