Lai nodrošinātu ārējās vides pieejamību personām ar invaliditāti, kuri pārvietojas riteņkrēslā, un sniegtu šīm personām iespējas integrēties sabiedrībā, Dome apstiprinājusi saistošos noteikumus “Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā”, kas paredz pašvaldības materiālu atbalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai.


Noteikumi nosaka pabalsta mājokļa ārējās vides pielāgošanai apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī personas, kuras ir tiesīgas saņemt pabalstu.
Pabalsts līdz 10 000 eiro apmērā mājokļa ārējās vides pielāgošanai tiks piešķirts vienu reizi rindas kārtībā Liepājā deklarētai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā, un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa. Mājoklim, kuru nepieciešams pielāgot, ir jābūt personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā vai lietošanā, jāatrodas ēkas pirmajā stāvā (ja mājoklis atrodas augstāk par pirmo stāvu, tad ēkā jābūt ierīkotam liftam). Nepieciešams saņemt dzīvokļa īpašnieka (ja pabalsta pieprasītājs nav mājokļa īpašnieks) un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības vairākuma rakstisku piekrišanu pacēlāja vai pandusa ierīkošanai.
Pabalsts tiks izmaksāts mantiskā veidā, apmaksājot reģistrēta būvkomersanta veiktos pakalpojumus pandusa vai pacēlāja izbūvei.
Šobrīd Liepājā ir aptuveni 45 cilvēki, kuri pārvietojas riteņkrēslā un kurus dzīvesvietā apsekojuši Sociālā dienesta darbinieki. Ap 20 no viņiem varētu būt nepieciešamība tuvāko gadu laikā pielāgot mājokļa ārējo vidi. Liepājas pilsētas pašvaldības materiālajam pabalstam mājokļa ārējās vides pielāgošanai 2018.gadā plānoti 40 000 eiro.
Plašāku informāciju par pabalsta piešķiršanas kārtību iespējams saņemt Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā E. Veidenbauma ielā 3, tālr. 634 89668.

PASTĀSTI CITIEM: