Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

LIEPĀJAS pilsētas pašvaldības informācija par pašvaldības atbalsta veidiem daudzbērnu ģimenēm

Bērnu tiesību aizsardzības likums 1.panta 16.apakšpukts nosaka, ka daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

 

Pakalpojums Normatīvais akts, kas paredz pakalpojuma piešķiršanu un pakalpojuma apraksts
 

Ēdināšanas maksas atvieglojumi izglītības iestādēs

 

27.10.2011. Saistošie noteikumi Nr.13 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības iestādēs”

 

 • Pirmsskolas izglītības iestādē atvieglojumi 100 % (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt izglītojamajam no ģimenes, kura audzina četrus un vairāk bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tas līdz dienai, kad viņš sasniedzis 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.
 • Pirmsskolas izglītības iestādē atvieglojumi 50 % (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt izglītojamajam no ģimenes, kura audzina trīs bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tas līdz dienai, kad viņš sasniedzis 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.

 

 • Vispārizglītojošā skolā atvieglojumus 100 % (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt izglītojamajam no ģimenes, kura audzina četrus un vairāk bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tas līdz dienai, kad viņš sasniedzis 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.
 • Vispārizglītojošā skolā atvieglojumus 50 % ir tiesības saņemt izglītojamajam no ģimenes, kura audzina trīs bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tas līdz dienai, kad viņš sasniedzis 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.
 

Ārpus kārtas uzņemšana

pirmsskolas izglītības iestādē (bērnudārzā)

 

13.05.2010. Saistošie noteikumi Nr.10 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē”

 

Ārkārtas gadījumus par bērnu reģistrēšanu reģistrā un uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas izskata Domes Izglītības komisijā, komisijai par pieņemto lēmumu informējot Izglītības pārvaldi (Noteikumu 2.2. un 3.9.punkts).

 

 

Līdzfinansējuma atlaides sporta skolās

 

07.07.2011. Saistošie noteikumi Nr.9 “Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas”

 

Ģimenei, kurā kopā dzīvo trīs un vairāki bērni, tiek noteikti šādi līdzfinansējuma maksas atvieglojumi sporta skolās:

 • ja izglītības programmu apgūst viens bērns, līdzfinansējuma maksa mēnesī par bērnu tiek samazināta par 30%;
 • ja izglītības programmu apgūst divi bērni, līdzfinansējuma maksa mēnesī par vienu bērnu tiek samazināta par 30%, bet par otru- par 50%;
 • ja izglītības programmu apgūst trīs bērni, līdzfinansējuma maksa mēnesī par vienu bērnu tiek samazināta par 30%, par otru bērnu- par 50%, bet par trešo un katru nākamo bērnu- 70%. Samazinātā līdzfinansējuma maksa tiek attiecināta ne vairāk kā uz divu Sporta skolu sporta veidu programmas apguvi.
 

Līdzfinansējuma atlaides Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolā

 

13.10.2016. Saistošie noteikumi Nr.20 “Par vecāku līdzfinansējuma maksu Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolā”

 

Atlaidi 50% apmērā līdzfinansējuma maksai piemēro, ja:

 • mūzikas skolu apmeklē vienas ģimenes trīs bērni,
 • ģimene audzina 4 un vairāk bērnus.

 

Atlaidi 25% apmērā līdzfinansējuma maksai piemēro, ja:

 • mūzikas skolu apmeklē vienas ģimenes divi bērni,
 • izglītojamais skolā apgūst vairākas izglītības programmas.
 

Mācību maksas atlaides

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā

 

 

 

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas 01.09.2016. Iekšējie noteikumi

“Noteikumi par kārtību, kādā Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola var sniegt maksas pakalpojumus”

 

Atlaidi 20% mācību maksai piemēro, ja:

 • ģimenei piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss,
 • skolā mācās vairāki bērni no vienas ģimenes (brāļi, māsas).
 

Atlaides pulciņu dalības maksai

Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā

(saīsinājums-BJC)

Domes 14.11.2014. lēmums Nr.322 “Par vecāku dalības maksu”

 

Atlaidi 50 % apmērā dalības maksai piemēro, ja:

 • BJC apmeklē vienas ģimenes trīs bērni, atlaidi piemērojot no divu ģimenes bērnu kopējās dalības maksas;
 • ģimene audzina 4 un vairāk bērnus.

Atlaidi 25 % apmērā dalības maksai piemēro, ja:

 • BJC apmeklē vienas ģimenes divi bērni, atlaidi piemērojot no abu bērnu kopējās dalības maksas.
 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

 

19.01.2017. Saistošie noteikumi Nr.1 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā”

Personām, kuru aprūpē taksācijas gada 1.janvārī ir trīs un vairāk bērni (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un, ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem (atvieglojumu piemēro arī gadījumos, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai īrnieks ir kāds no šajā apakšpunktā minētajiem bērniem) ir tiesības saņemt atvieglojumus 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

Bērns šo Noteikumu izpratnē ir persona līdz 18 gadu vecumam, bet ja turpina mācības vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, tad līdz dienai, kad persona sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.

 

Braukšanas maksas atvieglojumi

pilsētas sabiedriskajā transportā

 

16.04.2015. Saistošie noteikumi Nr.11 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā”

 

Mācību gada laikā abonementa biļeti (mēnešbiļeti) braukšanai pilsētas maršruta autobusos vai tramvajos ar 100 % atlaidi ir tiesīgi saņemt pilsētā pastāvīgi deklarētie vispārējās izglītības iestādes klātienes izglītojamie un profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņi no ģimenēm, kuru aprūpē ir 5 vai vairāk bērni.

Bērns šo Noteikumu izpratnē ir arī persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, bet turpina mācības vispārējā vai profesionālā mācību iestādē dienas maiņā un nav nodarbināts, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.

 

 

 

Bērna piedzimšanas pabalsts

 

 

Pabalsts skolas piederumu iegādei akcijā

“Skolas soma”

 

 

Pabalsts pirmklasniekam

 

 

Ziemassvētku pabalsts

 

20.12.2012. Saistošie noteikumi Nr.27 “Par svētku pabalstiem”

 

Pabalsta apmērs par vienu bērnu ir 150 euro, bet, ja vienās dzemdībās dzimuši divi bērni – 300 euro par katru bērnu, ja vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni – 1450 euro par katru bērnu.

 

Daudzbērnu ģimenei, kura audzina trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus, akcijā „Skolas soma” pirms kārtējā mācību gada ir tiesības saņemt pabalstu skolas piederumu iegādei. Pabalsta apmērs par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš kalendārā gada septembrī turpinās mācības vispārējās izglītības iestādē, sākot no 2.klases, ir 20 euro.

 

Pabalstu pirmklasniekiem ir tiesības saņemt ģimenei, kurā bērns kalendārā gada septembrī uzsāk mācības pirmajā klasē Liepājas pilsētas vispārējās izglītības iestādē. Pabalsta apmērs ir 30 euro.

 

Tiesības saņemt Ziemassvētku pabalstu ir ģimenei, kura audzina četrus vai vairāk nepilngadīgus bērnus. Ziemassvētku pabalsta apmērs ir 15 euro un to piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu.

 

Pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju

uzstādīšanai vai nomaiņai.

24.03.2016. Saistošie noteikumi Nr.8 “Par pabalstu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai vai nomaiņai”

 

Tiesības vienu reizi četros gados saņemt pabalstu mantiskā veidā ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai vai nomaiņai ir:

 • ģimenei, kura audzina četrus vai vairāk bērnus,
 • daudzbērnu ģimenei, kurā vecāks viens audzina bērnus.
 

Lieldienu pasākumi

 

Daudzbērnu ģimenes, kuras audzina 4 un vairāk nepilngadīgus bērnus, ikgadēji tiek aicinātas apmeklēt Sociālā dienesta finansētos Lieldienu pasākumus.

 

 

Dzīvokļa jautājums

 

05.07.2007. Saistošie noteikumi Nr.13 “Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība“

 

Uz pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā:

 • pirmām kārtām reģistrē personas, kurām saskaņā ar likumu “Par dzīvojamo telpu īri” ir sniedzama palīdzība gadījumos, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas un ja tās ir maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns,
 • vispārējā kārtībā reģistrē maznodrošinātas personas, kuras īrē tādu dzīvojamo telpu, kurā vienā istabā jādzīvo dažāda dzimuma personām (izņemot laulātos), kuras vecākas par deviņiem gadiem, un kuras deklarējušas dzīvesvietu šajā dzīvojamā telpā, ja turklāt ar personu kopā dzīvo un tās apgādībā ir vismaz trīs nepilngadīgi bērni.
 

Sociālā darbinieka atbalsts,

sociālais darbs

 

Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta daļas nolikums.

 

Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta daļas sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm ar bērniem sniedz sociālā darbinieka atbalstu, veicot sociālo darbu.

 

Vasaras dienas nometnes

 

Ikgadēji Sociālais dienests, paredzot līdzekļus Sociālā dienesta budžetā, finansē vasaras dienas nometnes bērniem no sociālā riska ģimenēm, kurās tiek iekļauti arī daudzbērnu ģimeņu bērni no ģimenēm, kuras ir Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta daļas reģistrā.

 

Citi pabalsti

 

Daudzbērnu ģimenei, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir tiesības saņemt arī citus sociālās palīdzības pabalstus (GMI, dzīvokļa pabalsts, veselības aprūpes pabalsts).

Kritēriji ir atrunāti normatīvajos aktos, kuri ir saistoši konkrētam pabalsta veidam.

Pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā

Atvieglojumi ēdināšanā

Svētku pabalsti

Atlaides interešu izglītības sporta programmās

Atlaides pulciņu dalības maksai BJC

Bērnu reģistrācija pirmsskolas izglītības iestādēs

PAR BĒRNU REĢISTRĀCIJAS, UZŅEMŠANAS UN ATSKAITĪŠANAS KĀRTĪBU LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Nekustamā īpašuma atlaides daudzbērnu ģimenēm

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā 2014.gadā

Braukšanas maksas atlaides sabiedriskajā transportā