Aizbildņiem un audžuģimenēm

LIEPĀJAS pilsētas pašvaldības informācija par pašvaldības atbalsta veidiem aizbildņiem un audžuģimenēm

 

Mērķauditorija Pakalpojums Normatīvais akts, kas paredz pakalpojuma piešķiršanu un pakalpojuma apraksts
 

Aizbildņi

 

Ēdināšanas maksas atvieglojumi izglītības iestādēs

 

27.10.2011. Saistošie noteikumi Nr.13 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības iestādēs”

 

 • Pirmsskolas izglītības iestādē atvieglojumi 100 % (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš atrodas aizbildnībā.

 

 • Vispārizglītojošā skolā atvieglojumus 100 % (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš atrodas aizbildnībā.
 

Aizbildņi, audžuģimenes

 

Līdzfinansējuma atlaides sporta skolās

 

07.07.2011. Saistošie noteikumi Nr.9 “Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas”

 

Ja audzēknis atrodas aizbildnībā vai ievietots audžuģimenē, no līdzfinansējuma maksas tiek atbrīvots.

 

Aizbildņi, audžuģimenes

 

Atlaides pulciņu dalības maksai Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā

 

Domes 14.11.2014. lēmums Nr.322 “Par vecāku dalības maksu”

 

No vecāku maksas 100% atbrīvo, ja izglītojamais atrodas aizbildnībā vai ievietots audžuģimenē

 

Aizbildņi, audžuģimenes

(ja audzina bērnu bāreni)

 

 

Atlaides Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā

 

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas 01.09.2016. Iekšējie noteikumi “Noteikumi par kārtību, kādā Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola var sniegt maksas pakalpojumus”

 

Atlaidi 100% apmērā līdzfinansējuma maksai piemēro, ja vidusskolu apmeklē bārenis (bērns, kura vecāki ir miruši vai likumā noteiktajā kārtībā atzīti par mirušiem).

 

Aizbildņi, audžuģimenes

 

Līdzfinansējuma atlaides Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolā

 

13.10.2016. Saistošie noteikumi Nr.20 “Par vecāku līdzfinansējuma maksu Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolā”

 

Ja audzēknis atrodas aizbildnībā vai ievietots audžuģimenē, no līdzfinansējuma maksas tiek atbrīvots.

 

Aizbildņi, audžuģimenes

 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

 

19.01.2017. Saistošie noteikumi Nr.1 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā”

 

Personai, kuru aprūpē taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni, arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem, ir tiesības saņemt atvieglojumus 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa.

Bērns šo Noteikumu izpratnē ir persona līdz 18 gadu vecumam, bet ja turpina mācības vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, tad līdz dienai, kad persona sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.

 

Aizbildņi, audžuģimenes

 

Ārpus kārtas uzņemšana

pirmsskolas izglītības iestādē (bērnudārzā)

 

13.05.2010. Saistošie noteikumi Nr.10 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē”

 

Aizbildnībā esoši bērni un audžuģimenēs ievietoti bērni ārpus kārtas var tikt uzņemti pirmsskolas izglītības iestādē, likumīgā pārstāvja iesniegumu izskatot Domes Izglītības komisijā, komisijai par pieņemto lēmumu informējot Izglītības pārvaldi (Noteikumu 2.2., 3.9.punkts).

 

Aizbildņi

 

 

 

Bērna piedzimšanas pabalsts

 

 

 

 

Pabalsts akcijā

“Skolas soma”

 

 

 

Pabalsts pirmklasniekam

 

 

 

Ziemassvētku pabalsts

 

20.12.2012. Saistošie noteikumi Nr.27 “Par svētku pabalstiem”

 

Bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesības saņemt personai, kura ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 mēnešu vecumam, ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

Pabalsta apmērs par vienu bērnu ir 150 euro, bet, ja vienās dzemdībās dzimuši divi bērni – 300 euro par katru bērnu, ja vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni – 1450 euro par katru bērnu.

 

Ģimenei, kura audzina aizbildnībā esošu bērnu, akcijā „Skolas soma” pirms kārtējā mācību gada ir tiesības saņemt pabalstu skolas piederumu iegādei. Pabalsta apmērs par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš kalendārā gada septembrī turpinās mācības vispārējās izglītības iestādē, sākot no 2.klases, ir 20 euro.

 

Pabalstu pirmklasniekiem ir tiesības saņemt aizbildnim, kura aizbildnībā esošs bērns kalendārā gada septembrī uzsāk mācības pirmajā klasē Liepājas pilsētas vispārējās izglītības iestādē. Pabalsta apmērs ir 30 euro.

 

Ģimenei, kura audzina aizbildnībā esošu bērnu, ir tiesības saņemt Ziemassvētku pabalstu. Ziemassvētku pabalsts apmērs ir 15 euro un to piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu.

 

Aizbildņi

 

Pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai vai nomaiņai.

 

24.03.2016. Saistošie noteikumi Nr.8 “Par pabalstu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai vai nomaiņai”

 

Ģimenei, kura audzina aizbildnībā esošu bērnu, ir tiesības vienu reizi četros gados saņemt pabalstu mantiskā veidā ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai vai nomaiņai.

     

 

 

Pilngadību sasniegušie bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

 

 

 

 

Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

 

Vienreizējs materiāls pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

 

Pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja mācās vai studē izglītības iestādē

 

 

Vienreizējs pabalsts remontmateriālu iegādei (mantiskā formā)

 

 

 

16.12.2010. Saistošie noteikumi Nr.25 “Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”

 

Vienreizējā pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs- 128,06 euro.

 

 

Vienreizējā pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs- 512,23 euro

 

 

 

Pabalsta ikmēneša izdevumiem apmērs- 64,03 euro.

Ja pilngadību sasniegušais bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns sekmīgi mācās, pabalsta izmaksa notiek katru mēnesi līdz izglītības iestādes absolvēšanai vai līdz 24 gadu vecumam.

 

Vienreizēja pabalsta remontmateriālu iegādei apmērs ir līdz 142,29 euro.

 

 

Pilngadību sasniegušie bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

 

Dzīvokļa pabalsts

 

22.01.2015. Saistošie noteikumi Nr.4 “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”

Dzīvokļa pabalstu piešķir ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai.

 Audžuģimenes  

9.11.2017. Saistošie noteikumi Nr.21 “Liepājas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenei”

 

Pabalsts katra audžuģimenē ievietota bērna uzturam ir 280 euro mēnesī.

 

Pabalsts apģērba un apavu iegādei- gadā nepārsniedzot 220 euro.

 

Pabalsts skolas piederumu un mācību līdzekļu iegādei līdz 100 euro gadā

Pabalsts mīkstā inventāra iegādei līdz 80 euro gadā

Pabalsts bērna veselības uzlabošanai līdz 100 euro gadā

Pabalsts sadzīves apstākļu uzlabošanai līdz 1500 euro

Pašvaldības atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu 100 euro mēnesī

Veselības apdrošināšana audžuģimenēm

Sociālā atbalsta programma audžuģimenei un audžuģimenē ievietotiem bērniem

Atelpas brīža pakalpojums audžuģimenei

 

 

Pilngadību sasniegušie bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

 

Dzīvokļa jautājums

 

05.07.2007. Saistošie noteikumi Nr.13 “Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība“

 

Tiesības saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, pirmām kārtām, ir bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti audžuģimenē vai pie aizbildņa.

 

Pilngadību sasniegušie bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

 

Atbalsta pasākumi pēc patstāvīgas dzīves uzsākšanas

 

22.02.2017. Sociālā dienesta rīkojums Nr.1-5/5 “Par atbalsta pasākumiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”

 

Atbalsta pasākumus divus gadus pēc patstāvīgas dzīves uzsākšanas organizē un nodrošina Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa.

 

Aizbildņi,

audžuģimenes

 

Ģimenes asistenta pakalpojums

 

21.01.2010. Saistošie noteikumi Nr.2 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem

 

Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērna aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā.

 

Aizbildņi,

audžuģimenes

 

Aizbildņu un audžuģimeņu

apmācība

 

Ikgadēji Sociālais dienests, paredzot līdzekļus Sociālā dienesta budžetā, finansē aizbildņu un audžuģimeņu apmācību, kurā par dažādām tēmām izglīto pediatrs, psihologs, psihiatrs un citi kompetenti lektori.

 

Aizbildņi

 

Vasaras dienas nometnes

 

Ikgadēji Sociālais dienests, paredzot līdzekļus Sociālā dienesta budžetā, finansē divas vasaras dienas nometnes bērniem no sociālā riska ģimenēm, kurā tiek iekļauti arī bērni, kuri atrodas aizbildnībā.

 

Aizbildņi, audžuģimenes

 

Atbalsts ar telpām

 

Sociālais dienests sadarbojas ar valsts/pašvaldību/NVO institūcijām, kuras organizē pasākumus/atbalsta grupas aizbildņiem un audžuģimenēm, bez maksas atbalstot ar Sociālā dienesta aprīkotām telpām.

 

Aizbildņi, audžuģimenes

 

Psiholoģiskās palīdzības sniegšana

 

Psiholoģiskās palīdzības sniegšana audžuģimenēm, aizbildņiem, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, ar bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojumu un atzinumu sniegšana bāriņtiesām.

Līdz 10 konsultācijām ģimenei, kura ir krīzes situācijā (nav vardarbība). Liepājas pilsētā pakalpojumu sniedz Dace Kaupa, Ventas ielā 3a, Liepājā, tel.29322651.

Informācija par VALSTS pabalstu veidiem aizbildņiem un audžuģimenēm

 

A i z b i l d ņ i A u d ž u ģ i m e n e s Normatīvais akts, kas paredz pakalpojuma piešķiršanu un pakalpojuma apraksts
 

Vecāku pabalsts

 

 

Tiesības uz pabalstu ir, ja persona pabalsta piešķiršanas dienā ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu.

Pabalsts tiek aprēķināts,

atbilstoši fiksētajām sociālās apdrošināšanas iemaksām

 

 

 

 

 

 

Vecāku pabalsts

 

 

Tiesības uz pabalstu ir, ja persona pabalsta piešķiršanas dienā ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu.

Pabalsts tiek aprēķināts,

atbilstoši fiksētajām sociālās apdrošināšanas iemaksām

Likums “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”

28.07.1998. Ministru kabineta noteikumi Nr.270 “Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība”

 

Likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

Darba likums.

Ir iespēja izvēlēties pabalsta saņemšanas ilgumu un atkarībā no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma tiek noteikts pabalsta apmērs:

 • Līdz bērna 1 gada vecumam (pabalsts būs 60% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, ja atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu)
 • Līdz bērna 1,5 gada vecumam (pabalsts būs 43,75% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, ja atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu)
 • 30% apmērā no aprēķinātā pabalsta (pēc vecāku pabalsta izvēles veida), ja strādā.
 

Ģimenes valsts pabalsts

Izmaksājamais pabalsts:

Par 1.bērnu- 11,38 euro mēnesī

Par 2.bērnu- 22,76 euro mēnesī

(2 reizes vairāk kā par pirmo bērnu)

Par 3.bērnu- 34,14 euro mēnesī

(3 reizes vairāk kā par pirmo bērnu)

Par 4.bērnu un katru nākamo bērnu- 50,07 euro mēnesī

(4,4 reizes vairāk kā par pirmo bērnu)

Pabalstu piešķir, ja:

 1. bērna vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības,
 2. bērna vecāki ir miruši vai atrodas bezvēsts prombūtnē,
 3. bērna vecāki nav sasnieguši sociālās rīcībspējas vecumu ( 15 g.v.).
 

Ģimenes valsts pabalsts

Izmaksājamais pabalsts:

Par 1.bērnu- 11,38 euro mēnesī

Par 2.bērnu- 22,76 euro mēnesī

(2 reizes vairāk kā par pirmo bērnu)

Par 3.bērnu- 34,14 euro mēnesī

(3 reizes vairāk kā par pirmo bērnu)

Par 4.bērnu un katru nākamo bērnu- 50,07 euro mēnesī

(4,4 reizes vairāk kā par pirmo bērnu)

“Valsts sociālā pabalsta likums”

22.12.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1517 “Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību”

 

Pabalstu piešķir par bērnu no viņa viena gada vecuma līdz 15 gadu vecumam. Ja bērns pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un nesaņem stipendiju, tad pabalstu turpina maksāt līdz 19 gadu vecumam (ja nav stājies laulībā).

Ja pabalsts piešķirts līdz 31.12.2016. un tā izmaksa turpinās pēc 01.01.2017., tad VSAA pabalstu pārrēķina un starpību, kas izveidojusies par laika periodu no 01.01.2017., izmaksā līdz 01.05.2017. Proti, pārrēķina to pabalstus, kuri piešķirti par 4. un nākamajiem bērniem (līdz 31.12.2016. pabalstu summu diferencēšana tika noteikta tikai līdz 3.bērnam ģimenē).

 

Bērna kopšanas pabalsts

171 euro mēnesī bērnam līdz 1,5 gadam,

42,69 euro mēnesī bērnam no 1,5 gada līdz 2 gadiem

Pabalstu piešķir, ja:

 1. bērna vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības,
 2. bērna vecāki ir miruši vai atrodas bezvēsts prombūtnē,
 3. bērna vecāki nav sasnieguši sociālās rīcībspējas vecumu (15 g.v.).
 

Bērna kopšanas pabalsts

171 euro mēnesī bērnam līdz 1,5 gadam,

42,69 euro mēnesī bērnam no 1,5 gada līdz 2 gadiem

“Valsts sociālā pabalsta likums”

22.12.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1609 “Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību”

 

Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts

421,17 euro apmērā

Pabalstu piešķir, ja:

 1. bērna vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības,
 2. bērna vecāki ir miruši vai atrodas bezvēsts prombūtnē,
 3. bērna vecāki nav sasnieguši sociālās

rīcībspējas vecumu (15 g.v.).

 

Bērna piedzimšanas pabalstu

audžuģimenei nepiešķir.

“Valsts sociālā pabalsta likums”

22.12.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1546 “Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību”

Pabalstu piešķir aizbildnim, ja bērns ņemts aizbildnībā līdz bērna viena gada vecumam.

 

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

Pabalsts aizbildnim par katra aizbildnībā esošā bērna uzturēšanu ir:

 • no bērna piedzimšanas līdz bērna 7 gadu vecuma sasniegšanai – 95 eiro (25 % apmērā no 2017.gada noteiktās minimālās mēneša darba algas, t.i., no 380 eiro).
 • no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 114 eiro (30 % apmērā no 2017.gada noteiktās minimālās mēneša darba algas, t.i., no 380 eiro).

Aizbildnim, kuram pabalsts piešķirts līdz 31.12.2016. un tā izmaksa nepārtraukti turpinās pēc 01.01.2017., VSAA no 01.01.2017. pārrēķina pabalsta apmēru un starpību izmaksā līdz 01.07.2017.

 

Līdz 31.12.2016. pabalsta apmērs bija noteikts 45,53 eiro mēnesī par katru aizbildnībā esošo bērnu.

 

Pabalstu nepiešķir, ja aizbildnības nodibināšanas iemesls ir vecāku darba apstākļi.

“Valsts sociālā pabalsta likums”

22.12.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1643 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu”

Pabalsta apmēru samazina par bērnam Latvijas Republikā piešķirto :

 1. apgādnieka zaudējuma pensijas summu;
 2. valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā summu;
 3. apdrošināšanas atlīdzības par apgādnieka zaudējuma summu (tā kā šis nosacījums ir spēkā no 01.01.2017., tad tos pabalstus, kas jau piešķirti līdz 01.01.2017. par bērnam piešķirto apdrošināšanas atlīdzību apgādnieka zaudējuma gadījumā nesamazina);
 4. ģimenes valsts pabalsta summu;

Ja par bērnu invalīdu piešķirta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta, tad izmaksājamo pabalstu par piemaksas apmēru nesamazina.

Pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu apmēru, par minētajām summām, samazina no pabalsta piešķiršanas dienas.

 1. uzturlīdzekļu summu.

 

Pabalstu samazina par izmaksāto uzturlīdzekļu apmēru, sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad no Uzturlīdzekļu garantijas fonda saņemts lēmums par uzturlīdzekļu izmaksu.

 

Ja Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija pieņēmusi lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu, tad pabalstu pārrēķina ar dienu, ar kuru ir izbeigta uzturlīdzekļu izmaksa.

 

Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu

54,07 euro mēnesī

neatkarīgi no aizbildnībā esošo bērnu skaita

Pabalstu nepiešķir taisnās līnijas radiniekiem, ja aizbildnības nodibināšanas iemesls ir vecāku darba apstākļi.

“Valsts sociālā pabalsta likums”

22.12.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1600 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu”

 

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

113,83 euro mēnesī neatkarīgi no audžuģimenei audzināšanā nodoto bērnu skaita

“Valsts sociālā pabalsta likums”

22.12.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1549 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu”

 

Piemaksa

pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu

106,72 euro mēnesī par bērnu invalīdu

Pabalstu piešķir, ja:

 1. bērna vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības,
 2. bērna vecāki ir miruši vai atrodas bezvēsts prombūtnē,
 3. bērna vecāki nav sasnieguši sociālās rīcībspējas vecumu ( 15 g.v.)
 

Piemaksa

pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu

106,72 euro mēnesī par bērnu invalīdu

“Valsts sociālā pabalsta likums”

22.12.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1517 “Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību”

 

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai

Pabalstu piešķir bērnam invalīdam, ja ir izsniegts VDEĀK atzinums pabalsta saņemšanai.

 

79,68 euro

(par katru pilnu 6 mēnešu periodu -2 reizes gadā)

 

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai

Pabalstu piešķir bērnam invalīdam, ja ir izsniegts VDEĀK atzinums pabalsta saņemšanai.

 

79,68 euro

(par katru pilnu 6 mēnešu periodu -2 reizes gadā)

“Valsts sociālā pabalsta likums”

22.12.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1606 “Noteikumi par pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību”

 

Bērna invalīda kopšanas pabalsts

213,43 euro mēnesī

Pabalstu piešķir, ja:

 1. bērna vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības,
 2. bērna vecāki ir miruši vai atrodas bezvēsts prombūtnē,
 3. bērna vecāki nav sasnieguši sociālās rīcībspējas vecumu ( 15 g.v.).
 

Bērna invalīda kopšanas pabalsts

213,43 euro mēnesī

“Valsts sociālā pabalsta likums”

22.12.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1607 “Noteikumi par bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību”

Pabalstu piešķir bērnam invalīdam, ja ir izsniegts VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

 

Valsts atbalsts ar celiakiju slimam bērnam

106,72 euro mēnesī

 

Valsts atbalsts ar celiakiju slimam bērnam

106,72 euro mēnesī

“Valsts sociālā pabalsta likums”

21.05.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.261 “Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte”