Atbalsts ģimenēm ar bērniem

ATVIEGLOJUMI ĢIMENĒM AR BĒRNIEM

Liepājas pilsētā

Pabalsts jaundzimušā bērna aprūpei

Pabalsta apmērs par vienu bērnu ir 150 euro, bet, ja vienās dzemdībās dzimuši divi bērni – 300 euro par katru bērnu, ja vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni – 1450 euro par katru bērnu

Pabalsts skolas

piederumu iegādei

Akcijas „Skolas soma” ietvaros, sākot no 2.klases- pabalsts par katru skolas vecuma bērnu 20 euro.

Akcijas „Skolas soma” iedzīvotāju kategorijas- daudzbērnu ģimenes; bērni invalīdi; aizbildnībā esoši bērni; ĢAD uzskaitē esošās ģimenes, kuras pilda līdzdarbības pasākumus; ģimenes, kurām laika posmā no kārtējā kalendārā gada 1.jūlija līdz 30.septembrim ir noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam; ČAES likvidēšanas dalībnieku ģimenes.

Pabalsts pirmklasniekiem- 30 euro.

Pabalsts izglītībai

Pašvaldība var piešķirt :

 • līdzfinansējumu vispārizglītojošo skolu, profesionālās ievirzes un profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo dalībai starptautiskās olimpiādēs, konkursos, festivālos un nometnēs,

 • naudas balvas vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem par teicamiem un izciliem sasniegumiem mācību darbā.

Brīvpusdienas skolēniem

(Pirmsskolas izglītības iestādē- PII un skolās)

PII atvieglojumi 100 % (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt:

 • izglītojamajam no ģimenes, kura audzina četrus un vairāk bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tas līdz dienai, kad viņš sasniedzis 20 gadu vecumu vai stājas laulībā,

 • bērnam, kuram noteikta invaliditāte,

 • bērnam, kurš apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar redzes traucējumiem,

 • bērnam, kurš atrodas aizbildnībā.

PII atvieglojumi 50 % (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt:

 • izglītojamajam no ģimenes, kura audzina trīs bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tas līdz dienai, kad viņš sasniedzis 20 gadu vecumu vai stājas laulībā,

 • bērnam no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss,

 • bērnam, par kuru SOCIĀLAIS DIENESTS ir izsniedzis atzinumu par atvieglojumu piešķiršanas nepieciešamību.

Vispārizglītojošā skolā atvieglojumus 100 % (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt:

 • izglītojamajam no ģimenes, kura audzina četrus un vairāk bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tas līdz dienai, kad viņš sasniedzis 20 gadu vecumu vai stājas laulībā,

 • bērnam, kuram noteikta invaliditāte,

 • bērnam no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss,

 • bērnam, kurš atrodas aizbildnībā,

 • ar Sociālā dienesta atzinumu,

 • atsevišķos gadījumos, ja vispārizglītojošās skolas sociālais pedagogs un izglītojamā klases audzinātājs konstatē, ka izglītojamā sociālie apstākļi liedz viņam saņemt maksas ēdināšanu.

Vispārizglītojošā skolā atvieglojumus 50 % (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt:

 • izglītojamajam no ģimenes, kura audzina trīs bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tas līdz dienai, kad viņš sasniedzis 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.

Bezmaksas medicīniskie pakalpojumi

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (logopēds, fizioterapeits, masāžas, mūzikas terapija, kanisterapija) par pašvaldības budžeta līdzekļiem līdz 250 euro apmērā kalendārajā gadā ir tiesības saņemt bērnam ar invaliditāti.

Pakalpojumu piešķir, ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 400 euro (neņem vērā bērna invalīda kopšanas pabalstu, piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu un pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana).

Pabalsti audžuģimenēm

Pabalsts katra audžuģimenē ievietota bērna uzturam- 256,12 euro mēnesī.

Pabalsts apģērba un apavu iegādei- gadā nepārsniedzot 213,43 euro.

Pabalsts mācību gada sākumā skolas piederumu un mācību līdzekļu iegādei – 99.60 euro.

Pabalsts skolas piederumu un mācību līdzekļu iegādei, bērnu ievietojot audžuģimenē mācību gada vidū- 71,14 euro.

Pabalsts mīkstā inventāra iegādei, bērnu ievietojot audžuģimenē- 113,83 euro.

Katru nākamo gadu tiek piešķirts pabalsts mīkstā inventāra iegādei- 42,69 euro.

Papildus atbalsts

trūcīgām un

maznodrošinātām ģimenēm

Dzīvokļa pabalsts ģimenēm līdz 500 eiro kalendārajā gadā.

Veselības aprūpes pabalsts- personai, kurai noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, personai, kurai noteikts maznodrošinātas ģimenes statuss un kura viena audzina trīs un vairāk bērnus.

Pabalsts piešķirams vienu reizi kalendārajā gadā, pabalsta apmērs- pēc iesniegto izdevumu apliecinošiem dokumentiem, bet ne vairāk par 75 eiro vienai personai un ne vairāk par 145 eiro ģimenei.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Personām, kurām ar Sociālā dienesta lēmumu ir piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 70% apmērā par periodu, kurā atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

Atbalsts daudzbērnu

ģimenēm

PII-pirmsskolas

izglītības iestāde

PII atvieglojumus 100 % (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt:

 • izglītojamajam no ģimenes, kura audzina četrus un vairāk bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tas līdz dienai, kad viņš sasniedzis 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.

Vispārizglītojošā skolā atvieglojumus 100 % (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt:

 • izglītojamajam no ģimenes, kura audzina četrus un vairāk bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tas līdz dienai, kad viņš sasniedzis 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.

Braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā sabiedriskajā transportā (autobusos vai tramvajos/mācību gada laikā) ir tiesības saņemt:

 • pilsētā pastāvīgi deklarētie vispārējās izglītības iestādes izglītojamie no ģimenēm, kuru aprūpē ir 5 vai vairāk bērni,

 • profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņi no ģimenēm, kuru aprūpē ir 5 vai vairāk bērni.

Bērns ir arī persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, bet turpina mācības vispārējā vai profesionālā mācību iestādē dienas maiņā un nav nodarbināts, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Personām, kuru aprūpē taksācijas gada 1.janvārī ir trīs un vairāk bērni (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un, ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem (atvieglojumu piemēro arī gadījumos, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai īrnieks ir kāds no bērniem) ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50% apmērā.

Par bērnu uzskatāma persona līdz 18 gadu vecumam, bet ja tā turpina mācības vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, tad līdz dienai, kad persona sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.

Ziemassvētku pabalsts (15 euro par katru ģimenē dzīvojošu bērnu) tiek izmaksāts:

 • ģimenei, kura audzina četrus vai vairāk bērnus;

 • ģimenei, kura audzina bērnu invalīdu;

 • ģimenei, kura audzina aizbildnībā esošu bērnu.

Pabalsts ārkārtas situācijā (ugunsgrēks, stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami apstākļi)- pabalsta apmērs pēc izvērtēšanas Liepājas pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

Pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņā (mantiskā veidā):

Iedzīvotāju kategorijas pabalstam ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai-

 • ģimene, kuras audzina četrus vai vairāk bērnus;

 • daudzbērnu ģimene, kurā vecāks viens audzina bērnus;

 • ģimene, kuras audzina bērnu ar invaliditāti;

 • ģimene, kura audzina aizbildnībā esošu bērnu;

 • ģimene, kuras audzina bērnu un vienam vai abiem vecākiem ir noteikta II.invaliditātes grupa.

Papildus ieguvumi no pašvaldības

Atvieglojumi vecāku dalības maksai Liepājas Bērnu un Jaunatnes centrā (BJC):

100% apmērā- – audzēknis ir persona ar invaliditāti;

– audzēknis atrodas aizbildnībā vai ievietots audžuģimenē;

– audzēknis ir no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;

– audzēknis mācās internātskolā.

50% apmērā- – audzēknis ir no ģimenes, kur BJC apmeklē vienas ģimenes 3 bērni

(atlaide piemērojama no divu ģimenes bērnu kopējās dalības maksas);

– audzēknis ir no ģimenes, kur audzina 4 vai vairāk bērnus;

– audzēknis ir no ģimenes, kur abi vecāki ir bezdarbnieki

vairāk kā 9 mēnešus;

– audzēknis ir no ģimenes, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes

statuss.

25% apmērā- – audzēknis ir no ģimenes, kur BJC apmeklē vienas ģimenes 2 bērni

(atlaide piemērojama no abu bērnu kopējās dalības maksas);

– audzēknis BJC apmeklē vairākus pulciņus.

Liepājas Aukļu dienests nodrošina pašvaldības līdzfinansējumu auklēm, kuras sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumu bērniem no 1,5 gada vecuma līdz rindas pienākšanai uz pirmsskolas izglītības iestādi.

(Aukļu dienests atrodas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepiņa” filiāle Toma ielā 59)

No līdzfinansējuma maksas sporta skolās atbrīvo, ja::

– audzēknis ir persona ar invaliditāti;

– audzēknis atrodas aizbildnībā vai ievietots audžuģimenē;

– audzēknis ir no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

– audzēknis iekļauts Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā, sākot no U14 (14 gadu vecuma) izlasē.

Ģimenei, kurā kopā dzīvo trīs un vairāki bērni, tiek noteikti šādi līdzfinansējuma maksas atvieglojumi sporta skolās:

 • ja izglītības programmu apgūst viens bērns, līdzfinansējuma maksa mēnesī par bērnu tiek samazināta par 30%;

 • ja izglītības programmu apgūst divi bērni, līdzfinansējuma maksa mēnesī par vienu bērnu tiek samazināta par 30%, bet par otru- par 50%;

 • ja izglītības programmu apgūst trīs bērni, līdzfinansējuma maksa mēnesī par vienu bērnu tiek samazināta par 30%, par otru bērnu- par 50%, bet par trešo un katru nākamo bērnu- 70%. Samazinātā līdzfinansējuma maksa tiek attiecināta ne vairāk kā uz divu Sporta skolu sporta veidu programmas apguvi.

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā pilnā mācību maksa mēnesī:

 1. un 2. klase mākslas ievirzē- 9,17 euro,

3.-7.klase mākslas ievirzē- 10,76 euro,

mūzikas ievirzē- 17,00 euro.

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā mācību maksa mēnesī:

 • 1.un 2. klase mākslas ievirzē 7,34 euro

(ja audzēknis ir no daudzbērnu ģimenes vai ģimenes, no kuras skolā mācās divi bērni)

 • 1.un 2. klase mākslas ievirzē 4,59 euro

(ja audzēknis ir no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss).

 • 3.-7.klase mākslas ievirzē 8,61 euro

(ja audzēknis ir no daudzbērnu ģimenes vai ģimenes no kuras skolā mācās divi bērni)

 • 3.-7.klase mākslas ievirzē 5,38 euro

(bērns ir ar invaliditāti vai bērns ir no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss).

 • mūzikas ievirzē 13,60 euro

(daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, no kurām skolā mācās divi bērni)

 • mūzikas ievirzē 8,50 euro

(bērns ir ar invaliditāti vai bērns ir no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss).

Braukšanas maksas atvieglojumi mācību gada laikā 100% apmērā sabiedriskajā transportā (autobusos vai tramvajos):

– pirmsskolas vecuma bērni,

– izglītojamajam ar funkcionāliem traucējumiem,

– 1.klašu izglītojamiem, mācību gada laikā.

– vispārējās izglītības iestādēs klātienes izglītojamie no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss,

– profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņi no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.

Braukšanas maksas atvieglojumi mācību gada laikā 50% apmērā sabiedriskajā transportā (autobusos vai tramvajos):

– Liepājas izglītības iestāžu 2.–12.klašu klātienē izglītojamie,

– Liepājas profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļā izglītojamie.

-Daudzbērnu ģimenes locekļiem, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ ģimenes karte” un personu apliecinošu dokumentu, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 25 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas un 20% apmērā no abonementa biļetes cenas, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā. Bērni līdz 15 gadu vecumam personu apliecinoša dokumenta vietā kopā ar Latvijas Goda ģimenes apliecību var uzrādīt skolēna apliecību.

Bezmaksas rotaļu grupa bērniem no 2-7 gadu vecumam līdz 4 stundām dienā (pirmsskolas izglītības iestāde “Liepiņa”, Bāriņu ielā 35)

Atvieglojumi taksācijas gadam nekustamā īpašuma nodoklim:

90% apmērā- – personām, kurām piešķirts trūcīgas personas/ģimenes statuss;

70% apmērā- – personām, kurām piešķirts maznodrošinātas personas/ģimenes statuss;

50% apmērā- personām, kuru aprūpē taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk

bērni (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un, ja

personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā

ar vismaz trim no minētajiem bērniem (atvieglojumu piemēro arī

gadījumos, ja nekustamā īpašuma īpašnieks ir kāds no šajā

apakšpunktā minētajiem bērniem).

Bērns pie šī nodokļa atvieglojuma piemērošanas ir persona līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, bet ja tā turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, tad līdz dienai, kad persona sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.

Ģimenes asistenta pakalpojums tiek piešķirts:

– ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē,

– ģimenei, kurā vismaz viens no vecākiem ir persona ar garīga rakstura traucējumiem, un kurai ir nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, bērnu audzināšanā un aprūpē.

Portidžas mācībsistēmas pakalpojums dzīvesvietā bērnam ar invaliditāti (dauna sindroms, autisms vai smaga garīga atpalicība no dzimšanas līdz 8 gadu vecumam) un viņa vecākiem.

Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesības saņemt bērnam ar invaliditāti, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt nepieciešamo aprūpi, pie nosacījuma, ka ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 340 euro.

Atbalsta dzīvokļa pakalpojumu uz laiku līdz diviem mēnešiem pusgada periodā ir tiesības saņemt personai (ģimenei), kas nokļuvusi krīzes situācijā, nespēj sevi nodrošināt ar mājokli, nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību un kuras aprūpē ir viens vai vairāki bērni.

Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē esošās ģimenes ar bērniem pēc sociālā darbinieka nosūtījuma piedalās apmācību kursos par bērnu emocionālo audzināšanu, ģimeņu modeļiem, pozitīvām savstarpējām attiecībām u.c. tēmām.

Bezmaksas/ar atlaidi

brīvā laika

pavadīšanas iespējas

Pašvaldība jūnija mēnesī apmaksā:

 • vasaras dienas nometni bērniem ar invaliditāti,

 • divas vasaras dienas nometnes bērniem no sociālā riska ģimenēm.

Biedrība Liepājas sporta nams “HSports” Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē esošajām ģimenēm ar bērniem nodrošina bezmaksas baseina apmeklējumu vairākas reizes nedēļā noteiktos laikos.

Ar “3+ Gimenes karti” 20 % atlaide uz Liepājas Teātra bērnu izrādēm,

25% atlaide uz pārējām Liepājas Teātra izrādēm.

Ar “3+ Gimenes karti” 10 % atlaide no ģimenes biļetes cenas Zinātkāres centra “Zili brīnumi” apmeklējumam.

Liepājas Olimpiskā centra baseina&SPA apmeklējumam daudzbērnu ģimenēm 10% atlaide par katru bērnu, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu

Ar

“3+ Gimenes karti ”

 • 15% atlaide kancelejas preču iegādei “Jānis Roze” grāmatnīcās

 • 10% atlaide preču iegādei “Globuss” grāmatnīcās

 • 10% atlaide grāmatām un kancelejas precēm “Zvaigzne ABC” grāmatnīcās

 • 10% atlaide kancelejas preču iegādei visās “Valters un Rapa” grāmatnīcās

 • Optikas veikalos “Fielmann” atlaides redzi koriģējošām brillēm.

 • Latvijas Bankas Citadele filiālē- 100% atlaide līguma noformēšanas maksai, līdz 45% atlaide komisijas maksai, līdz 25% atlaide risku apdrošināšanai.

 • 10% atlaide pirkumiem veikalos “Lāčuks”

 • 10% atlaide no pamatcenas bērnu un sieviešu nodaļās veikalā “Lindex”

 • 10 % atlaide jaunajām kolekcijām veikalā “Meta”

 • atlaide EUR 0,015 par vienu litru jebkuras degvielas Neste Oil degvielas uzpildes stacijās

 • atlaide EUR 0,033 par vienu litru degvielas (arī autogāzei) Statoil degvielas uzpildes stacijās

 • 20% atlaide automazgāšanai Statoil degvielas uzpildes stacijās

 • 10% atlaide Crocs apavu veikalā Ostmala

 • 20% atlaide Stenders produkcijai veikalos TN “Kurzeme” un T/C “Ostmala”

 • 20% atlaide pirkumam virs 30,00 euro veikalā New Yorker T/C Baata

P.S. Lai saņemtu Statoil degvielas uzpildes stacijās piešķirto atlaidi, 3+ Ģimenes kartes pieteikuma veidlapā prasītajā laukā jāieraksta Statoil EXTRA kartes numurs, kas sastāv no 17 cipariem.