Der zināt

Informācija par transporta pakalpojumu cilvēkiem ar smagiem kustību traucējumiem

SIA „Ģimenes saliņa” piedāvā pakalpojumu guļošiem cilvēkiem un cilvēkiem ratiņkrēslos.
Maksa par pakalpojumu pārvešanai pilsētas robežās 21 eiro.
Maksa par pakalpojumu ārpus pilsētas robežām 0,45 eiro par kilometru.
Ja cilvēks dzīvo augstāk par pirmo stāvu, tad nesēju pakalpojuma  maksa ir 2 eiro par katru stāvu.
Atbildīgā persona – Andris Bišofs, tālrunis – 63483364; 25470057.

Liepājas Diakonijas centrs ar savu transportu projekta ietvaros var pārvadāt 1 cilvēku ratiņkrēslā, bet pakalpojums ir pieejams tikai draudzes locekļiem.

Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006 (buklets)

Bezmaksas informatīvais tālrunis noziegumos cietušajiem 116006 savu darbību uzsāka 2016.gada 1.janvārī. Biedrības “Skalbes” speciālisti sniedz profesionālu psiholoģisku atbalstu un informāciju par cietušo tiesībām. Tālruņa mērķis ir palīdzēt cietušajam saprast valstī pieejamās atbalsta iespējas, tālāko rīcību un veicamās darbības, kā arī tikt uzklausītam.

Informācija par Valsts garantēto veselības aprūpi trūcīgajiem iedzīvotājiem: 

· Veselības norēķinu centra (VNC) mājas lapā www.vnc.gov.lv sadaļā „  Iedzīvotājiem. Atbalsts trūcīgajiem pacientiem”
· Varat zvanīt arī pa VNC bezmaksas informatīvo tālruni
80001234 darba dienās no 8.30 līdz 17.00 ( piektdienās – līdz 16.00)

Kā kļūt par viesģimeni?

Kas ir viesģimene?

Jēdziens „viesģimene” ir attiecināms uz gadījumiem, kad persona (laulātie) vēlas sniegt atbalstu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietotam bērnam (līdz 2008.gada 1.oktobrim šajā gadījumā tika lietots jēdziens „uzticības persona”).

Viesģimene ir laulātie vai persona, kas:

uz laiku uzņem savā dzīvesvietā bērnu aprūpes iestādē ievietotu bērnu;
kontaktējas ar bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietotu bērnu.

Kā tiek piešķirts viesģimenes statuss?

Ja persona (laulātie) vēlas iegūt viesģimenes statusu, viņiem ir jāvēršas savas dzīvesvietas bāriņtiesā.

Bāriņtiesa:

izvērtē laulāto vai personas motivāciju kļūt par viesģimeni, savstarpējās attiecības ģimenē un spējas aprūpēt bērnu;
pārbauda un izvērtē laulāto vai personas sadzīves un materiālos apstākļus;
pieprasa ģimenes ārsta atzinumu par laulāto vai personas veselības stāvokli;
nosūta laulātos vai personu pie psihologa, lai saņemtu atzinumu par piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai;
pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par laulātajiem vai personu.

Bāriņtiesas lēmums par viesģimenes statusa piešķiršanu ir spēkā vienu gadu. Ja persona (laulātie) pēc minētā termiņa beigām atkal vēlas pretendēt uz viesģimenes statusa saņemšanu, bāriņtiesa no jauna vērtē minētos apstākļus.

Kā bērns tiek nodots viesģimenes aprūpē?

Bērnu aprūpes iestāde var atļaut bērnam iestādē tikties ar personu vai nodot bērnu uz laiku šīs personas aprūpē, ja tai piešķirts viesģimenes statuss un bērnu aprūpes iestāde ir guvusi pārliecību, ka viesģimene sniegs šim bērnam nepieciešamo atbalstu un spēs atbilstoši bērna vajadzībām viņu aprūpēt un uzraudzīt.

Bērnu aprūpes iestāde, rakstveidā vienojoties ar viesģimeni, nosaka:

bērna uzturēšanās ilgumu viesģimenē,
pušu tiesības un pienākumus,
izmaksā tai piešķirto bērna uzturnaudu vai pabalstu uzturam atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas citas personas aprūpē.

Noslēgtās vienošanās kopiju bērnu aprūpes iestāde nosūta viesģimenes dzīvesvietas bāriņtiesai, kas nodrošina regulāru viesģimenē ievietotā bērna dzīves apstākļu pārbaudi.

Vai bērna tuviniekiem (kas nav bērna vecāki) nepieciešams iegūt viesģimenes statusu, lai kontaktētos ar bērnu aprūpes iestādē ievietotu bērnu?

Bērna tuviem radiniekiem ir tiesības satikties ar bērnu, taču gadījumā, ja bērna tuvi radinieki (kas nav bērna vecāki) vēlas, lai bērns uz laiku varētu uzturēties pie viņiem, tiem ir jāiegūst viesģimenes statuss (ja bērns atrodas bērnu aprūpes iestādē) atbilstoši iepriekš aprakstītajai kārtībai un nosacījumiem.

Lietotu mantu nodošanas /saņemšanas vietas Liepājas pilsētā

Organizācija Adrese Tālrunis Darba laiks Piezīmes
Biedrība “Sarkanais krusts”

Liepājas komiteja

Peldu ielā 5 63480345 Darba dienās 10.00- 17.00 Apģērba izsniegšana par maksu, izsniedz apģērbu arī bez maksas.
Labdarības biedrība

Latvijas humānās palīdzības centrs”

Roņu ielā 1 26034187 Piektdienās no plkst. 15.00 Nodošana/izsniegšana
Liepājas Diakonijas centrs Fr. Brīvzemnieka ielā 54 63426707

28255928

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 10.00-14.00 Izsniegšana
Fonds “Agape” Bāriņu ielā 11 22365767 Par mantu saņemšanas laiku, iepriekš jāvienojas telefoniski Pieņemšana/izsniegšana

Pieņem arī mēbeles, sadzīves tehniku

 

 

Bezmaksas ēdināšanas iespējas Liepājā

NOSAUKUMS

LAIKS

PIEZĪMES

Nodibinājums Fonds    „ Agape”

Bāriņu ielā 11

Ēdināšana katru dienu

(brokastis, pusdienas un launags)

Ēdināšana uz vietas

krīzes situācijās iespēja arī pārnaķšnot

Pestīšanas armijas Liepājas korpuss,

 Rīgas ielā 26

Otrdienās, piektdienās

plkst. 13.00-14.00

(no oktobra līdz aprīļa beigām)

Ēdiens līdziņemšanai

Biedrība „Vienība” Lazaretes ielā 7

 

Katru darba dienu no plkst.8.30-14.00

Ēdināšana uz vietas, jāveic sabiedriskie darbi

„ Bhati joga” Liepājas draudze

Mucenieku ielā 3a

Pirmdienās, trešdienās, piektdienās

Ēdiens  līdziņemšanai

Liepājas baptistu Ciānas draudze

Lācplēša ielā 62

Pirmdienās no plkst.13.00-14.00

Ēdiens līdziņemšanai

Biedrība

„ Karosta kids”

Turaidas ielā 4-1N

Katru darba dienu no  plkst.15.00-19.00

(jaunieši)

Maltīte tiek nodrošināta piecas reizes nedēļā plkst.16.00

(no pirmdienas līdz piektdienai)

Centrs bērniem “Cerību bāka”

Brīvības ielā 69

Centrs darbojas ceturtdienās un  piektdienas no 14.00-18.00 un  sestdienās no 12.00-16.00

Maltīte tiek nodrošināta uz vietas bērniem, kuri apmeklē centru un piedalās tā darbībās