Normatīvie akti

Sociālā dienesta nolikums

Sociālā dienesta ierobežotas pieejamības informācijas saraksts.
http://dvs.liepaja.lv/public/search/show/19363/11331

Sociālā dienesta ētikas kodekss

Likumi:

Likums „Par sociālo drošību”

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Ministru kabineta noteikumi:

30.03.2010. MK noteikumi Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”

22.12.2009. MK noteikumi Nr.1613 “Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām” (Latvijas Vēstnesis, 205 (4191), 30.12.2009.)

15.12.2009. MK noteikumi Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”

18.12.2012. MK noteikumi Nr.913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni”

17.06.2009. MK noteikumi Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” (Latvijas Vēstnesis, 97 (4083), 26.06.2009.)

31.03.2009. MK noteikumi Nr.279 “Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem”

21.04.2008. MK noteikumi Nr.288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”

19.12.2006. MK noteikumi Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”

06.11.2006. MK noteikumi Nr.914 “Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus”

15.11.2005. MK noteikumi Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”

Pašvaldības saistošie noteikumi:

Par garantēto minimālo ienākumu līmeni bērnam Liepājas pilsētas pašvaldībā.

08.12.2016. Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.26 “Par pabalstu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai”

08.12.2016. Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.25 “Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem”

25.02.2016. Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5 “Par apbedīšanas pabalstu”

16.04.2015. Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12 “Par braukšanas maksu sabiedriskajā transportā”

20.12.2012. Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 27 “Par svētku pabalstiem” 

16.12.2010. Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.25 „Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”

15.04.2010. Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7 “Par dzīvokļa pabalstu” (Latvijas Vēstnesis, 74 (4266), 12.05.2010.)

Liepājas pilsētas domes 2017. gada 14. decembra saistošie noteikumi Nr. 28 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pilsētas pašvaldībā”

Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra saistošie noteikumi Nr.3 “Par pabalstu pārtikas iegādei”

Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra saistošie noteikumi Nr.4 “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”

21.01.2010. Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

14.11.2013. Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.45 „Par veselības aprūpes pabalstu”

9.11.2017. Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 21. “Liepājas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenei”

17.10.2013. Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.37 „Par vienreizējiem pabalstiem pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm”

24.03.2016. Par pabalstu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai vai nomaiņai

Izsoles:

Paziņojums par kustamas mantas izsoli
PAZIŅOJUMS PAR NEDZĪVOJAMO TELPU VIRŠU IELĀ 9/11, LIEPĀJĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLI
(Informācija par rezultātiem)