24. janvārī noslēdzās 36 stundu profesionālās pilnveides apmācību programma 15 Sociālā dienesta struktūrvienību vadītājiem “Vadība un vadītājs: prasmes, stratēģijas, prakse”, kurā viņi trenēja un pilnveidoja savas prasmes dažādu konfliktsituāciju risināšanā pieredzējušā vācu psihologa, ģimenes konsultanta un mediatora Aloiza Leiendekera vadībā.

Lasīt vairāk


Ar 2017.gada 5.janvāri stājas spēkā Liepājas pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošie noteikumi Nr.25 “Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem”. Minētie noteikumi paredz, ka tās personas, kuras Liepājas pilsētas bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju un nodibinājusi aizgādnību un kuras deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pašvaldībā, reizi mēnesī saņems pabalstu.

Lasīt vairāk


2017. gada 1. janvārī stājušies spēkā grozījumi Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā”, kas paredz palielināt ienākumu summu, līdz kurai piemēro atvieglojumus 50 % apmērā sabiedriskajā transportā nestrādājošiem pensionāriem līdz 300 eiro un atvieglojumus 50 % apmērā visiem politiski represētajiem, kuri ir nestrādājošie pensionāri.

Lasīt vairāk


Labklājības ministrija (LM) no 30. decembra līdz 5. februārim izsludina konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2016.”. Konkursa mērķis ir apzināt un pateikt paldies sociālajiem darbiniekiem Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā un popularizē sociālā darbinieka profesiju Latvijā.

Lasīt vairāk


Sociālais dienests saka lielu Paldies visiem labdariem, ziedotājiem un atbalstītājiem, kuri Ziemassvētku laikā iepriecināja trūcīgos un maznodrošinātos Liepājas iedzīvotājus mūsu sociālajās dzīvojamās mājās, Veco ļaužu mājā, Nakts patversmē, Bērnu namā un citās sociālās institūcijās!

Lasīt vairāk