Kurzemes pašvaldībās sākta sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm.
Lai palielinātu Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, projekta „Kurzeme visiem” ietvaros Kurzemes reģionā martā turpinās projekta mērķa grupu pārstāvju individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde.

Lasīt vairāk


7. martā liela rosība bija Latviešu biedrības namā, kur jau ceturto reizi, kā ik pavasari, norisinājās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) organizētais starptautiskais darba gadatirgus “Darbs un karjera 2017”. Liela liela daļa vakanču gadatirgus apmeklētāji mājup devās ar smaidu, jo bija atraduši meklēto.

Lasīt vairāk24. janvārī noslēdzās 36 stundu profesionālās pilnveides apmācību programma 15 Sociālā dienesta struktūrvienību vadītājiem “Vadība un vadītājs: prasmes, stratēģijas, prakse”, kurā viņi trenēja un pilnveidoja savas prasmes dažādu konfliktsituāciju risināšanā pieredzējušā vācu psihologa, ģimenes konsultanta un mediatora Aloiza Leiendekera vadībā.

Lasīt vairāk


Ar 2017.gada 5.janvāri stājas spēkā Liepājas pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošie noteikumi Nr.25 “Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem”. Minētie noteikumi paredz, ka tās personas, kuras Liepājas pilsētas bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju un nodibinājusi aizgādnību un kuras deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pašvaldībā, reizi mēnesī saņems pabalstu.

Lasīt vairāk


2017. gada 1. janvārī stājušies spēkā grozījumi Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā”, kas paredz palielināt ienākumu summu, līdz kurai piemēro atvieglojumus 50 % apmērā sabiedriskajā transportā nestrādājošiem pensionāriem līdz 300 eiro un atvieglojumus 50 % apmērā visiem politiski represētajiem, kuri ir nestrādājošie pensionāri.

Lasīt vairāk