Projekti

Sociālā dienesta īstenotie svarīgākie projekti

 • 2003.-2004. gads. LR Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts programmas Pilotprojekta ietvaros pilnveidota un attīstīta Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta daļa.
 • 2008. gads. ESF projekts „Sociālo rehabilitētāju izglītošana Kurzemes reģiona pašvaldībām”. Sociālo rehabilitētāju apmācība, mācību līdzekļu izstrāde sociāliem rehabilitētājiem. Rokasgrāmatas izveide un izdošana sociālā darba speciālistiem.
 • 2006. – 2008. gads. Sadarbības partneris „Invalīdu profesionālā rehabilitācija un apmācības Cīravas arodvidusskolā” . Personu ar invaliditāti apmācība Cīravas arodviduskolā. (galdnieka, grāmatveža u.c. profesijās)
 • 2005. – 2006. gads. EQUAL projekts „Jaunie risinājumi bijušo ieslodzīto nodarbinātībai”. Sociālā rehabilitācijas centra izveide un darbības uzsākšana probācijas klientiem.
 • 2006. – 2007. gads. „Sociālās rehabilitācijas centrs probācijas klientiem” valsts programma.
 • 2006. -2007. gads. PHARE projekts – sadarbības partneris „Veco ļaužu un personu ar invaliditāti aprūpes mājās pakalpojuma kvalitātes standartu izstrāde”. Rīgas, Liepājas un Stokholmas pilsētu sadarbības rezultātā tika izstrādāta rokasgrāmata „Kvalitatīva aprūpe mājās”, balstoties uz Zviedrijas pieredzi.
 • 2007.-2008. gads. Sadarbības partneris Liepājas Universitātes projektā „Pedagoģiskās korekcijas programmas IKT jomā izstrāde un īstenošana jauniešiem ar zemu pamatprasmju un zināšanu līmeni”. Datorprasmju apguve, interneta mājas lapu izstrāde utt. jauniešiem ar zemu zināšanu līmeni.
 • 2008. gads. LR valsts programma „Jauniešu mājas izveide”. Jauniešu mājas izveidošana, kur 16-18 gadus veci jaunieši apgūst sadzīves pamatprasmes.
 • 2008.-2009. gads. UNODC projekts „Veicināt HIV/AIDS mazināšanu intravenozo narkotiku lietotāju vidū Liepājas pilsētā”. Ielu sociālo darbinieku grupas izveidošana, apmācīšana, informatīvā darba uzsākšana. Metadona kabineta izveidošana sadarbībā ar ārstu narkoloģi.
 • 2007. gads. Liepājas Vides projekti „Rotaļu laukumu izveide pie sociālām dzīvojamām mājām Viršu ielā 9/11 un Flotes ielā 14”.
 • 2004. – 2009. gads. „Co-operation against „People Trafficking” in South-East Baltic, CATSEB” DAPHNE Programme II. Sadarbība starp ostu pilsētām (prāmju ostas), lai ierobežotu cilvēku tirdzniecību, piesaistot arī policiju un robežsargus.
 • 2009. -2010. gads. ERAF projekts „Sociālās dzīvojamās mājas Flotes ielā 14, Liepājā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. Sociālās dzīvojamās mājas Flotes ielā 14, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšana, lai uzlabotu dzīves kvalitāti sociāli maznodrošinātajiem Liepājas iedzīvotājiem, kā arī sakārtotu pašvaldības īpašumu
 • 2009. -2010. gads. UNODC projekts „Metadona programmas ieviešana un nodrošinājums Liepājas pilsētā”. Metadona programmas ieviešana un darbības nodrošināšana.
 • 2010. gads. LR valsts programma „Jauniešu māja 2 izveide”. Izveidota otra jauniešu māja Bērnunamā. Tagad puišiem un meitenēm ir katram sava Jauniešu māja.
 • 2012. gads. ESF projekts „Asistentu personām ar invaliditāti programmas un pakalpojumu izstrāde un ieviešana Liepājā”. Izstrādāta asistentu apmācību programma, apmācīti asistenti personām ar invaliditāti nodrošināts asistentu pakalpojums Liepājā.
 • 2012.-2013. gads. Sociālais dienests kā sadarbības partneris piedalās Liepājas Neredzīgo biedrības realizētāja ESF projektā „Cilvēk, nepaliec malā- iesaisties”. Projekta iesniedzējs, ieviešot jaunas sociālās rehabilitācijas, t. sk. arī motivācijas, programmas, nodrošinās sociālai rehabilitācijai alternatīvu pakalpojumu attīstīšanu Kurzemes plānošanas reģionā ar nolūku pilnveidot 20 personu ar funkcionāliem traucējumiem un 60 pirmspensijas un pensijas vecumu sasniegušo personu sociālās un funkcionālās prasmes, lai palielinātu mērķa grupas spēju iekļauties darba tirgū un integrāciju sabiedrībā.
 • 2013. gads. Sociālais dienests kā sadarbības partneris piedalās Liepājas Diakonijas centra realizētajā ESF projektā „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana Liepājas Diakonijas centrā”. Projekta mērķis bija izstrādāt un ieviest sociālās rehabilitācijas programmas personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma personām, lai pilnveidotu šo personu sociālās funkcionēšanas spējas, nodrošinātu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, veicinātu integrāciju sabiedrībā un iekļaušanos darba tirgū.
 • 2013.– 2014. gads. Sociālais dienests kā sadarbības partneris piedalās Biedrības „Dižvanagi” realizētajā ESF projektā „Sociālā pakalpojuma „Atbalsta grupu” pilnveidošanā”. Šo palīdzējām gatavot. Pilnveidot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu „Atbalsta grupas” 30 vecākiem, kuriem ir bērns ar invaliditāti. Projekts paredz paaugstināt pakalpojuma pieejamību un pilnveidot tā saturu atbilstoši mērķa grupas vajadzībām, lai sekmētu tās integrāciju sabiedrībā un motivētu uzlabot savu dzīves kvalitāti, kas ir šī projekta vispārīgais mērķis.
 • 2006. gads. „Pensionāru dienas centra izveide”. Izveidots dienas centrs pensionāriem, Klaipēdas ielā 96a, lai mazinātu pensijas vecuma cilvēku sociālo atstumtību un uzlabotu šīs grupas dzīves kvalitāti Liepājā.
 • 2007. gads. „Sadzīves kanalizācijas renovācija Veco ļaužu dzīvojamajā mājā Ganību ielā 135/141” – renovēta sadzīves kanalizācijas sistēma Veco ļaužu dzīvojamajā mājā.
 • 2008. gads. „Lifta ierīkošana Veco ļaužu dzīvojamajā mājā” 2008.gada vasara – Sociālais dienests piesaistīja privātuzņēmēja ziedojumu un ierīkoja liftu veco ļaužu dzīvojamajā māja.
 • 2009. gads. „Ugunsgrēka izziņošanas sistēmu projektu izstrāde un uzstādīšana LPD SD Bērnunamā, un Veco ļaužu dzīvojamajā māja”- 2009.gads. Mērķis bija nodrošināt LPD SD institūciju ēku atbilstību Ugunsdrošībasnoteikumu prasībām, tādejādi nodrošinot klientu (bērnu un vecu cilvēku) drošību ugunsgrēka gadījumā.
 • Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta projekti 2015. gadā un plāni 2016.gadā: Šī plānošanas perioda (2014-2020) lielākais izaicinājums Sociālam dienestam ir deinstitucionalizācija (deinstitucionalizācija ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimenē). Tādēļ 2015.gads ir pagājis aktīvi strādājot pie normatīvo aktu un citu dokumentu saskaņošanas, izstrādes utt. Šobrīd Liepājas pašvaldība ir noslēgusi Nodomu protokolu ar Kurzemes plānošanas reģionu par projekta “Kurzeme visiem” realizāciju. Turpmākie darbi paredz sadarbības līguma saskaņošanu un parakstīšanu un projekta (deinstitucionalizācijas) uzsākšanu Liepājā.
  Papildus Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests 2015.gadā, kā sadarbības partneris ir iesaistījies vairāku sadarbības projektu gatavošanā, gan ar valsts iestādēm (Valsts policija), gan nevalstiskām organizācijām.
  2016.gadā Sociālais dienests arī plāno iesaistīties Labklājības ministrijas realizētajā projektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” kur paredzēta sociālā darba speciālistu apmācība un supervīzijas, kā arī cer iesaistīties kādā no Labklājības ministrijas plānotajiem pilotprojektiem.

Sociālais dienests arī piedāvā palīdzēt un konsultēt NVO projektu sagatavošanā un īstenošanā. Informācija pa tālr. 6 34 89670.