Sociālās palīdzības daļa

E. Veidenbauma ielā 3, Liepājā, LV 3401, tālrunis: 63489647, 63489648

Sociālās palīdzības daļas sociālās palīdzības organizatori, izvērtējot personas (ģimenes) materiālos resursus (ienākumus, īpašumus) un klienta līdzdarbību savas problēmas risināšanā:

nosaka:

maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu;
trūcīgas ģimenes (personas) statusu;

piešķir:

pabalstu garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai;
dzīvokļa pabalstu;
vienreizēju veselības aprūpes pabalstu;
vienreizēju pabalstu personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietām;
braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā;
pabalstu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai vai nomaiņai;
pabalstu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai;

svētku pabalstu; (bērna piedzimšanas pabalstu; pabalstu pirmklasniekam; pabalstu skolas piederumu iegādei akcijā “Skolas soma”; pabalstu Latvijas Republikas proklamēšanas dienā; Ziemassvētku pabalstu; pabalstu 100 vai vairāk gadu jubilejā)

pabalstu pārtikas iegādei;

dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;

apbedīšanas pabalstu.

Sociālās palīdzības pieprasītājam ir pienākums:

sniegt pilnīgas un patiesas sociālās palīdzības saņemšanai nepieciešamās ziņas;
iesniegt nepieciešamos dokumentus;
nekavējoties ziņot par pārmaiņām apstākļos;
aktīvi līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā;
pildīt līdzdarbības pienākumus.