Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss

Ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātas  ģimenes (personas) statusam novērtē Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Sociālais dienests” normatīvajā aktā par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu noteiktajā kārtībā.   Maznodrošinātās Liepājas pilsētā ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja vidējie ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz:
· 260 euro ģimenei, kurā vismaz viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā (par personu darbspējas vecumā netiek uzskatītas personas līdz 21 gada vecumam, kuras mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes dienas nodaļā un nav nodarbinātas);
· 300 euro ģimenei, kurās viens vecāks vai likumiskais pārstāvis audzina bērnus un ģimenei, kurā ir personas ar invaliditāti vai neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējas vecumā (par personu darbspējas vecumā netiek uzskatītas personas līdz 21 gada vecumam, kuras mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes dienas nodaļā un nav nodarbinātas);
· 360 euro atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai invalīdam, kurš nesastāv laulībā.
Pārējie kritēriji:
· tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai (par tādu neuzskata vienu garāžu un vienu transportlīdzekli uz ģimeni);

-par īpašumu neuzskata vienu nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi vai ģimenes locekļu taisnās līnijas pirmās un otrās  pakāpes radinieki (vecāki, bērni, vecvecāki), kuriem nepieder cits nekustamais īpašums);

-nekustamais īpašums, kura sastāvā ir zeme, kuras platība nepārsniedz 0,07 ha un tā kadastrālā vērtība kopā ar ēkām nepārsniedz 3000 euro;
· tās rīcībā nav naudas līdzekļu uzkrājumu, kas pārsniedz minimālās darba algas apmēru (430 euro);
· tā nav noslēgusi uztura līgumu;
· tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;

Maznodrošinātām personām ir tiesības saņemt:

· dzīvokļa pabalstu, ja ir deklarēta dzīvesvieta Liepājas pilsētā un nav spēkā kāds no kritērijiem, ko nosaka saistošie noteikumi „Par dzīvokļa pabalstu”, kas liedz viņiem šīs tiesības;
· nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 70% apmērā;
· pirmskolas izglītības iestādēs ēdināšanas maksas atvieglojumus 50% apmērā;
· ēdināšanas maksas atvieglojumus vispārizglītojošajās skolās 100% apmērā (brīvpusdienas);
· pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā (atbilstoši likumam „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”);
· valsts nodrošināto juridisko palīdzību;
· pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālas ievirzes un interešu izglītību, audzēkņi no maznodrošinātām ģimenēm tiek atbrīvoti no līdzfinansējuma maksas.
Saņemt informāciju un konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar sociālo palīdzību, kā arī iesniegt dokumentus maznodošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai,  var  Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļā:
pirmdienās 9:00 – 16:00
otrdienās 9:00 – 16:00
trešdienās ——–
ceturtdienās 10:00 – 18:00
piektdienās 9:00 – 16:00
Vecliepājas iedzīvotāji
Eduarda Veidenbauma ielā 3, 101.kabinetā, ‘ 63489647, 63489648
Jaunliepājas iedzīvotāji
Krūmu ielā 41/43, 1.stāvā, ‘ 63426044
Karostas iedzīvotāji
Ģenerāļa Baloža ielā 1, 1.stāvā, ‘ 63456185

 

Normatīvie akti: LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.28 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā