Trūcīgas ģimenes (personas) statuss

Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja vidējie ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro  un:
· tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, kas pārsniedz 128.06 euro, vērtspapīri vai īpašums, izņemot:
– nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;
– bērna nekustamo īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumus kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;
– dzīvokļa vai mājas iekārtu, apģērbu, sadzīves priekšmetus;
– kapitāla daļas, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju gūt ienākumus no šā īpašuma vai rīkoties ar to, vai ja 12 mēnešu periodā nav gūti ienākumi saimnieciskās darbības apturēšanas dēļ;

-kustamā manta – mehāniskie transportlīdzekļi – ne vairāk kā viena vienība ģimenei (personai);
· tā nav noslēgusi uztura līgumu;
· tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījumā;
· persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.

Trūcīgām personām ir tiesības saņemt:

Trūcīgām personām ir tiesības saņemt:
· dzīvokļa pabalstu, ja ir deklarēta dzīvesvieta Liepājas pilsētā un nav spēkā kāds no kritērijiem, ko nosaka saistošie noteikumi „Par dzīvokļa pabalstu”, kas liedz viņiem šīs tiesības;
· vienreizēju veselības aprūpes pabalstu;
· nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 90% apmērā;
· pirmskolas izglītības iestādēs izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumus 50% apmērā;
· ēdināšanas maksas atvieglojumus vispārizglītojošajās skolās 100% apmērā (brīvpusdienas);
· Eiropas Savienības finansētās pārtikas pakas;
· pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā (atbilstoši likumam „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”);
· valsts nodrošināto juridisko palīdzību;
· vispārējās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie, profesionālās vidējā izglītības iestāžu dienas
nodaļu audzēkņi un augstāko izglītības iestāžu dienas nodaļu studenti no trūcīgām ģimenēm mācību gada laikā var saņemt mēnešbiļeti braukšanai pilsētas autobusos un tramvajos ar 100% atlaidi;
· pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālas ievirzes un interešu izglītību,
audzēkņi no trūcīgām ģimenēm tiek atbrīvoti no līdzfinansējuma maksas;
· Trūcīgas personas ir atbrīvotas no pacienta iemaksas, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus.

Saņemt informāciju un konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar sociālo palīdzību, kā arī iesniegt dokumentus trūcīgas ģimenes (personas) status noteikšanai,  var  Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļā:
pirmdienās 9:00 – 16:00
otrdienās 9:00 – 16:00
trešdienās ——–
ceturtdienās 10:00 – 18:00
piektdienās 9:00 – 16:00

Jaunliepājas iedzīvotāji
Krūmu ielā 41/43, 1.stāvā, ‘ 63426044
Karostas iedzīvotāji
Ģenerāļa Baloža ielā 1, 1.stāvā, ‘ 63456185