SOCIĀLĀ DARBA DAĻA

Mērķis – veicot sociālo darbu, palīdzēt personām, ģimenēm noteikt, atrisināt vai mazināt sociālas problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

Sociālais darbs

Sociālais darbs – profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.

Sociālais darbinieks, veicot sociālo darbu, izvērtē katru situāciju individuāli un darbā izmanto sociālā darba metodes. Sociālās situācijas risināšana ir iespējama, ja persona/ģimene pati iesaistās sociālo problēmu risināšanā. Sociālais darbinieks nav brīnumdaris un glābējs, kurš persona/ģimenes vietā atrisinās sociālas problēmas un novērsīs krīzes situāciju, bet gan palīgs un speciālists sociālo problēmu risināšanā.

Sociālo darbu Liepājā nodrošina:

SOCIĀLĀ DARBA DAĻA
E.Veidenbauma ielā 3 un Ģenerāļa Baloža ielā 1

Sociālā darba daļas vadītāja
Anita Segliņa tālr.:63489679

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem iedzīvotājus pieņem

E.Veidenbauma ielā 3, 3.stāvā, 304-310 kabinetā
tālr.: 63489682; 63489678; 63489680; 63489675; 63489676; 26652559
Pirmdien 8.00 – 17.00
Otrdien 8.00 – 17.00
Ceturtdien 9.00 – 18.00
Piektdien 8.00 – 16.00

Ģenerāļa Baloža ielā 1, 1.stāvā, 2.kabinetā
tālr.: 63456185

Pirmdien 8.00-12.00 un 13.00-17.00
Otrdien 8.00-12.00 un 13.00– 17.00
Ceturtdien 9.00 – 13.00 un 14.00-18.00

Sociālais darbinieks iedzīvotājus pieņem

E.Veidenbauma ielā 3, 3.stāvā, 310. un 304. kabinetā
tālr.: 63489681; 63489675; 26652559

Pirmdien 8.00-12.00 un 13.00-17.00
Otrdien 8.00 – 12.00 un 13.00 -17.00

Ceturtdien 9.00-13.00 un 14.00-18.00
Piektdien 8.00 – 16.00

SOCIĀLĀ DARBA daļas uzdevumi ir:

1. Veikt sociālo darbu ar ģimenēm, kuras, pārvarot dzīves grūtības, saviem spēkiem nespēj risināt sociālās problēmas, tai skaitā, tās ir ģimenes:
· kurās nav pietiekami nodrošināta bērnu aprūpe, uzraudzība, un audzināšana;
· kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
· kurās bērni cieš no prettiesiskām darbībām;
· kuru bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē u.c.

2. nodrošināt personai/ģimenei konsultāciju sociālo problēmu risināšanā un izstrādāt rehabilitācijas plānu to risināšanai;

3. virzīt personu/ģimeni pārmaiņu nepieciešamībai;

4. apsekot personu/ģimeni dzīvesvietā dzīves apstākļu un situācijas izvērtēšanai;

5. personas/ģimenes interesēs organizēt un mobilizēt resursus, strādājot vienotā komandā ar citiem sociālā dienesta darbiniekiem nepieciešamā atbalsta veida nodrošināšanai;

6. sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām juridiskām un/vai fiziskām personām, lai sekmētu sociālo problēmu risināšanu;

7. pārstāvēt Sociālo dienestu valsts, pašvaldības un citās institūcijās;

8. normatīvos aktos noteiktā kārtībā izskatīt, sniegt atbildes uz personu iesniegumiem un citu institūciju saņemtiem dokumentiem;

9. apkopot informāciju un veikt datu analīzi par personām/ģimenēm un to problēmām, kā arī sniegt priekšlikumus par jaunu pakalpojumu un palīdzības veidu ieviešanu vai esošo tālāku pilnveidošanu.

Anita Segliņa,
Sociālā darba daļas vadītāja,
tālr. 634 89679