Grupu dzīvokļi

Sociālā dienesta struktūrvienība GRUPU DZĪVOKĻI
Kuldīgas ielā 34, Liepājā, LV 3414, tālrunis: 63454554
Darbinieku pieņemšanas laiks- katru darba dienu 16.00 – 18.00
Grupu dzīvokļu vadītāja Virginija Stankuviene,
pieņemšanas laiks trešdienās 14.00-16.00

Grupu dzīvokļu darba laiks- diennakti

Grupu dzīvokļu pakalpojums ir pieejams pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

KLIENTIEM PIEEJAMIE PAKALPOJUMI
mājoklis (dzīvojamā istaba, aprīkota virtuve, duša, tualete, telpa veļas mazgāšanai)
atbalsts sociālo problēmu risināšanā
sociālie pakalpojumi, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija
sociālā rehabilitācija, lai atjaunotu vai uzlabotu sociālās funkcionēšanas spējas
klienta individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādāšana un īstenošana
personīgā atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā
citi klientam nepieciešamie pakalpojumi – atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana, personīgo interešu un tiesību aizstāvēšana
PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

Persona vai viņa likumiskais pārstāvis vēršas Sociālajā dienestā un iesniedz:
– iesniegumu par Grupu dzīvokļa pakalpojuma piešķiršanu,
– ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli ar norādi par personas funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju neesību,
– psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālo pakalpojuma veidu,
– invaliditāti apliecinošu dokumentu kopiju (uzrādot oriģinālu),
– citus dokumentus, kuri papildus nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Normatīvie akti, kurus savā darbībā ievēro Grupu dzīvokļi:
– MK noteikumi Nr. 288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”,
– MK noteikumi Nr. 291 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”,
– MK noteikumi Nr. 829 ‘”Noteikumi par diena centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu”,
– Liepājas pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr.2 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”.

Vadītāja Virgīnija Stankuviene, tālr. 63454554DSC_0332