Nakts patversmes

 

Sociālā dienesta struktūrvienība Nakts patversme

Flotes ielā 7, Liepājā, LV 3405, tālrunis: 63488108

Nakts patversmes vadītājs Dāvis Grietēns, pieņemšanas laiks ceturtdienās 18.00-20.00

Sociālo darbinieku tālrunis 63485269, pieņemšanas laiki:

pirmdienās 8.00-12.00

otrdienās 8.00-12.00

trešdienās 8:00 – 10:00 12:00-16:00

ceturtdienās 8:00 – 12:00 18.00 – 20.00

piektdienās 8:00 – 12:00

Uzturēšanās laiks patversmē- no oktobra mēneša līdz aprīļa mēnesim:18:00 – 8:00

no maija mēneša līdz septembra mēnesim:19:00 – 8:00

Nakts patversmes pakalpojumu ir tiesības saņemt personai bez noteiktas dzīvesvietas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā, vai krīzes situācijā nonākušai personai, ja tās ienākumi nepārsniedz trīskāršu valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru mēnesī.

 

KLIENTIEM PIEEJAMIE P A K A L P O J U M I
īslaicīga uzturēšanās iespēja, nodrošināta guļamvieta
atbalsts sociālo problēmu risināšanā, sociālā darbinieka konsultācijas
duša un personiskās higiēnas līdzekļi (daļēji), dezinfekcijas pasākumi
vakariņas un brokastis
klienta individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādāšana un īstenošana
citi klientam nepieciešamie pakalpojumi – atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana, pirmā medicīnisko palīdzību (nepieciešamības gadījumos)

 

 

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBAPersona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā un iesniedz iesniegumu par Nakts patversmes pakalpojuma piešķiršanu.

Sociālo pakalpojumu daļa personai izsniedz nosūtījumu uz Nakts patversmi.

Sociālo pakalpojumu daļa, 218.kabinets, tel.63489672,

pieņemšanas laiki: pirmdienās 14.00-17.00, otrdienās 9.00-12.00

ceturtdienās 15.00-18.00, piektdienās 14.00-16.00

Ārpus Sociālā dienesta darba laika tiesības lemt jautājumus par personu uzņemšanu ir Nakts patversmes vadītājam.

Uzturēšanās laiks Nakts patversmē ir līdz sešdesmit dienām. Personai, aktīvi pildot līdzdarbības pienākumus un motivējot iemeslu, uzturēšanās laiks Nakts patversmē var tikt pagarināts. Saņemot uzturēšanās pagarinājumu, sākot ar 61. dienu, izvērtējot ienākumus, personai jāveic līdzdalības maksājums.

Nakts patversmē netiek ielaistas personas alkohola vai citu apreibinošu vielu iespaidā.

Personai, iestājoties Nakts patversmē, jāiesniedz:

  • izziņu no Plaušu slimību un tuberkulozes ambulatoro pacientu aprūpes kabineta,
  • invaliditāti apliecinošu dokumentu kopiju (uzrādot oriģinālu), ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti,
  • personas ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus,
  • citus dokumentus, pēc Nakts patversmes darbinieku pieprasījuma.
Liepājas pilsētas domes Saistošie noteikumiNr.2 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

 

 

 

Dāvis GrietēnsDāvis Grietēns,
Nakts patversmes vadītājs,
tālr. 634 85270