BIROJS “APRŪPE MĀJĀS”

Sociālā dienesta struktūrvienība Birojs “aprūpe mājās”
Klaipēdas ielā 19/21, trešā stāva “ A” korpusā 301 telpa, Liepājā, LV 3414,
tālrunis: 63432250; 63432251, biroja mob. 26684410

Biroja “Aprūpe mājās” vadītājs Aivars Žvagulis
Biroja vadītāja un biroja darbinieku pieņemšanas laiki:
pirmdienās 14.00-17.00 otrdienās 9.00-12.00
ceturtdienās 15.00-18.00 piektdienās 14.00-16.00

Aprūpe mājās ir pakalpojumi dzīvesvietā, nodrošinot personu pamatvajadzību apmierināšanu un dzīves kvalitātes nepazemināšanos, ja persona objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Aprūpes mājās pakalpojumi ietver personas minimāli nepieciešamo aprūpi, izvērtējot katras personas pašaprūpes spējas.

Personai piešķiramā aprūpes mājās pakalpojumu apjomu, kurš tiek noteikts četros līmeņos, un saturu nosaka Sociālais dienests.

APRŪPES MĀJĀS PAKALPOJUMU IR TIESĪBAS SAŅEMT:

personai, kura vecuma vai garīga, vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurai nav likumīgo apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt personai nepieciešamo aprūpi;
personai, kurai slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi un kurai nav likumīgo apgādnieku vai tie objektīvu iemeslu dēļ nespēj sniegt personai nepieciešamo aprūpi;
bērnam ar invaliditāti vai personai ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt nepieciešamo aprūpi.

Pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem personai piešķir, ja tā nav noslēgusi uztura līgumu un ja:

personas, kurai nav likumīgo apgādnieku, ienākumi mēnesī nepārsniedz 340 euro. personas un ar viņu kopā dzīvojošu ģimenes locekļu, kuri nevar nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības vai nodarbinātības dēļ, ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 340 euro.
PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
Persona vai viņa likumiskais pārstāvis vēršas Birojā “Aprūpe mājās” un iesniedz:
– iesniegumu par Aprūpe mājās pakalpojuma piešķiršanu,
– ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli ar norādi par personas funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju neesību,
– psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālo pakalpojuma veidu, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem,
– invaliditāti apliecinošu dokumentu kopiju (uzrādot oriģinālu), ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti,
– personas un/vai personas likumīgo apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus,
– citus dokumentus, kuri papildus nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

MINIMĀLĀ APRŪPE MĀJĀS IETVER PAKALPOJUMUS:

PERSONISKĀ APRŪPE
Palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanā (kāju un roku nagu kopšana, matu kopšana, skūšana)
Palīdzība mazgāšanās nodrošināšanā ( apmazgāšana, aprīvēšana, vannošana, duša, pirts )
Palīdzība apģērbties vai apģērbšana, palīdzība noģērbties un apģērbties, palīdzība noģērbties
Palīdzība izkļūt no gultas, nokļūt gultā
Palīdzība tualetes apmeklēšanā, šībera izmantošana, pamperu nomaiņa
Palīdzība ēdienreižu nodrošināšanā vai barošana
Palīdzība protēžu apkopšanā, medikamentu uzņemšanā
Ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana
Pastaigas, vingrinājumi u. c. aktivitātes
Pārrunas par nepieciešamo aprūpi
IKDIENAS MĀJAS DARBI
Dzīvojamo telpu uzkopšana
Palīdzība gultas klāšanā, gultas veļas nomaiņa
Pārtikas produktu pirkšana un piegāde mājās
Pārējo ikdienas preču pirkšana un piegāde mājās
Medikamentu pirkšana un piegāde mājās
Palīdzība ēdienu pagatavošanā
Palīdzība trauku mazgāšanā
Veļas ( sīkās ) mazgāšana
Veļas nodošana veļas mazgātavā un saņemšana
Apģērba nodošana ķīmiskā tīrīšanā un saņemšana
Dzīvokļa īres u. c. komunālo maksājumu kārtošana
Atkritumu iznešana
Kurināmā piegāde telpās, krāsns kurināšana
Ūdens piegāde telpās, izlietotā ūdens iznešana
Logu un aizkaru mazgāšana ( 2 reizes gadā )
Sadarbība ar citām institūcijām aprūpējamā interesēs
Citi pakalpojumi


Aivars Žvagulis,
biroja “Aprūpe mājās” vadītājs